Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

GDG Professionals şirkәti 2017-ci il Oktyabr ayında Şamaxı şәhәrindә Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyinin Tәdris Mәrkәzindә nazirliyin şöbә müdirlәrinә “Effektiv Ünsiyyәt" mövzusu ilә bağlı tәlim keçmişdir.

 

GDG Professionals şirkәti 2017-ci il Oktyabr ayında Şamaxı şәhәrindә Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyinin Tәdris Mәrkәzindә nazirliyin şöbә müdirlәrinә “Effektiv Ünsiyyәt" mövzusu ilә bağlı tәlim keçmişdir.

Tәlimdә müxtәlif ünsiyyәt növlәri, ünsiyyәtdә olan maneәlәrin sәbәblәri, tәnqidi rәy bildirmәk bacarığı vә digәr mәsәlәlәrin müzakirәsinә geniş yer verilmişdir.

Qrup çalışmalarında isә әmәkdaşlar fәal iştirak etmiş vә tәlim zamanı müxtәlif video çarxları izlәmişlәr. Bununla yanaşı, ünsiyyәtdә vücud dilinin qarşı tәrәf üzәrindәki tәsirlәri haqqında da bәhs edilir

 

 

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top