Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • GDG Professionalsın SABAH tәlәbә qrupuna olan çıxışı

  Oktyabr 15, 2014 @ 13:16|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәtinin direktoru Gülzar Quliyeva SABAH tәlәbә qrupunun qarşısında çıxış etmişdir. O, tәlәbәlәrә bu günki işәgötürәnlәrin tәlәblәrindәn vә iş bazarının ehtiyaclarından danışmışdır. ...
  әtraflI
 • GDG Professionals "Danışıqlar" tәlimindә

  Iyun 18, 2014 @ 05:19|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәt 10-12 İyun tarixlәrindә AtaHoldinq vә TTC әmәkdaşlarına "Danışıqlar" üzrә tәlim vermişdir. ...
  әtraflI
 • GDG Professionals “Nәticәlәr hasil edәn korporativ mәdәniyyәt” tәlimindә

  May 20, 2014 @ 11:38|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti AtaHolding vә TTC-lәrin İdarә Heyәtlәrinә “Nәticәlәr hasil edәn korporativ mәdәniyyәt” mövzusunda tәlim vermişdir. Tәlimdә korporativ mәdәniyyәtin tәşkilatda rolu, funksiyaları, növlәri barәdә danışılmış, mövzu üzrә müvafiq nәzәriyyәlәr vә praktiki nümunәlәr tәqdim edilmişdir. Fәrdi vә qrup çalışmaları, situativ tapşırıqların tәhlili, interaktiv metod tәlimi dinamik etmәklә vә iştirakçıların marağını mövzu әtrafında tam saxlamaqla yanaşı onlarda korporativ mәdәniyyәtin nәticәlәr hasil etmәsi ilә әlaqәli yeni fikirlәr, sinerji yaratmışdır. Tәlimdә Holdinqin Müşahid ...
  әtraflI
 • GDG Professionals "Motivasiya" tәlimindә

  May 13, 2014 @ 07:38|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti 7 May tarixlәrindә AtaHoldinq vә TTC rәhbәrliyinә/әmәkdaşlarına "Motivasiya" tәlimi vermişdir. ...
  әtraflI
 • GDG Professionals " Әsas diqqәt әsas şeylәrә" tәlimindә

  Aprel 25, 2014 @ 06:41|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti 14, 15,18 aprel tarixindә AtaBank vә AtaSığorta ASC-nin әmәkdaşlarına "Әsas diqqәt әsas şeylәrә" üzrә tәlim vermişdir. ...
  әtraflI

Scroll to Top