Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • “Liderlәrin İnkişaf Proqramı”

  Iyul 14, 2021 @ 13:06|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti oktaybr 2020 ildәn etibarәn PMD qrupuna aid olan “Agro Food Investments” şirkәtinin üst vә orta rәhbәrlәrinә “Liderlәrin İnkişaf Proqramı” başlıqlı layihәsini hәyata keçirir. Layihәnin mәqsәdi üst vә orta rәhbәrlәrin tәlimә olan ehtiyacların müәyyәn edilmәsi vә idarәetmә qabiliyyәtinin inkişaf etdirilmәsidir. Layihә aşağıdaki mәrhәlәlәri әhatә edir: 1. İştirakçıların idarәetmә qabiliyyәtlәrinin vә şәxsiyyәt tipologiyasının müәyyәn edilmәsi 2. “İdarәetmә” tәlimi 3. Hәr bir iştirakcı ilә fәrdi görüşlәr (güclü vә inkişafa ehtiyac olan tәrәflәrin müәyyәn edilmәsi). ...
  әtraflI
 • Lider Bankın Simasıdır

  Iyul 02, 2021 @ 06:46|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti mart-iyun aylarında Kapital Bank ASC-ın üst vә orta rәhbәrliyinә “Lider Bankın Simasıdır” başlıqlı tәlimlәr keçirmişdir. Tәlimlәrdә idarәetmә üzrә bir sıra vacib mәqamlar ilә yanaşı әsas diqqәt “İdarәetmәdә Emosional Zәka”, “Müsahibәlәr” vә “İstedadların İdarә edilmәsi” mövzularına verilmişdir. Hәmin mövzular üzrә aktual mәsәlәlәr müzakirә edilmiş, nәzәriyyәlәrdәn danişilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • İdarәetmә tәlimi

  Yanvar 08, 2021 @ 08:37|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına dekabr ayında “İdarәetmә” tәlimini vermişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • İdarәetmә tәlimi

  Yanvar 08, 2021 @ 08:14|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına noyabr ayında “İdarәetmә” tәlimini vermişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • Vaxtın İdarә Olunması

  Dekabr 23, 2020 @ 12:09|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Port Baku Residence-dә Kapital Bankın әmәkdaşlarına oktyabr ayında “Vaxtın İdarә Olunması” tәlimini keçirmişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI

Scroll to Top