Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • İT Menecer (ә/h 2500 azn)

  Mart 07, 2019 @ 08:59|0 Şәrh

  İş barәdә mәlumat - Müştәrilәrlә yüksәk sәviyyәli münasibәtlәrin qurulması - Marketlәrdә, restoranlarda istifadә olunan ödәniş vә kassa aparatları kimi aktiv şәbәkә avadanlıqlarının quraşdırılması vә sazlanmasının tәmin etmәk - Bu avadanlıqların lokal şәbәkәlәrә qoşulması vә lokal şәbәkәlәrdә yaranan nasazlıqların aradan qaldırılmasını tәmin etmәk - Rusiyali partnyorlarla müntәzәm danışıqların aparılması vә avadanlığın tәkmillәşdirilmәsi üçün tәkliflәrin verilmәsi - Avadanlığın müntәzәm vә texniki cәhәtdәn düzgünlüyünü tәmin etmәk - Avadanlığın tәlәb olunan işlәmә qabiliyyәtindә olmasını tә ...
  әtraflI
 • İT Menecer (ә/h 2500 azn)

  Mart 07, 2019 @ 08:59|0 Şәrh

  İş barәdә mәlumat - Müştәrilәrlә yüksәk sәviyyәli münasibәtlәrin qurulması - Marketlәrdә, restoranlarda istifadә olunan ödәniş vә kassa aparatları kimi aktiv şәbәkә avadanlıqlarının quraşdırılması vә sazlanmasının tәmin etmәk - Bu avadanlıqların lokal şәbәkәlәrә qoşulması vә lokal şәbәkәlәrdә yaranan nasazlıqların aradan qaldırılmasını tәmin etmәk - Rusiyali partnyorlarla müntәzәm danışıqların aparılması vә avadanlığın tәkmillәşdirilmәsi üçün tәkliflәrin verilmәsi - Avadanlığın müntәzәm vә texniki cәhәtdәn düzgünlüyünü tәmin etmәk - Avadanlığın tәlәb olunan işlәmә qabiliyyәtindә olmasını tә ...
  әtraflI
 • Senior Full Stack Software Engineer

  Mart 05, 2019 @ 07:04|0 Şәrh

  What You Will Do As our Senior Full Stack Software Engineer, you'll be working closely with other teams to develop a backend infrastructure tailored to their needs. Develop and maintain software services; Building reusable code and libraries for future use; Design/architect back end solutions that are scalable and secure; Perform debugging and test coverage of code base and endpoints; You will be part of an agile, cross-functional and experienced team consisting of backend and frontend engineers; Ability to quickly learn complex business processes and write software to automate them; Develop ...
  әtraflI
 • UX/UI дизайнер

  Fevral 27, 2019 @ 10:42|0 Şәrh

  Обязанности: - Проектирование прототипов, кандидату предстоит 70% времени тратить на отрисовку hi-fidelity wireframe по скетчам или по lo-fidelity wireframe, также делать из wireframe прототипы, строить user flow, а также улучшать прототипы действующих продуктов и понимать как измерять результат- Проектирования и дизайн web, мобильных приложений, лендингов- Участие в создании единой программной эко-системы (дизайн, приложения, сайт) и ее поддержке- Проектирование основных пользовательских сценариев взаимодействия с приложениями и сайтами- Отрисовка макетов адаптивного контента- Дизайн элемен ...
  әtraflI
 • İnsan Resursları üzrә menecer (ә/h 1800 azn)

  Fevral 25, 2019 @ 10:16|0 Şәrh

  Tәlәblәr: - Müәssisәnin İR strategiyasının formalaşdırılması - Kadr işi ilә bağlı yazışma, sәnәdlәşmә vә әmrlәri düzgün icra etmәk - İşçilәrin şәxsi işlәrinin formalaşdırılması vә qeydiyyatının aparılması, әmәk muqavilәlәrinin, vәzifә tәlimatlarının hazırlanması - İşçilәr barәdә mәlumatları özündә cәmlәşdirәn mәlumat bazası ilә işlәyib, lazımı dәyişikliklәri daxil etmәk - Mәzuniyyәt uçotunu aparmaq, mәzuniyyәtin vaxtında, tәrtib edilmiş qrafik üzrә istifadә edilmәsinә nәzarәt etmәk - İşçilәrin davamiyyәt uçotuna nәzarәt etmәk - İşçilәrin әmәyin mühafizәsi sәnәdlәşmәsini aparmaq, mәşgulluq idar ...
  әtraflI

Scroll to Top