Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Marketing Manager

- Ali tәhsil (marketinq sahәsi üzrә)

 

Әsas öhdәliklәr:

- SWOT analizin aparılması;
- Rәqiblәrin mәhsullarını şirkәtin mәhsulları ilә müqayisә edәrәk bazar rәqabәtini qiymәtlәndirmәk;
- Marketinq fәaliyyәtinin effektivliyinin monitorinqi vә qiymәtlәndirilmәsi;
- Fәaliyyәtin satış departamenti ilә birgә hәyata keçirilmәsi;
- Sosial media marketinqin aparılması.

 

İş Tәcrübәsi:

- Marketinq sahәsindә 3 ildәn az olmayaraq iş tәcrübәsi

 

Dil biliklәri:

- Azәrbaycan vә rus dillәrin bilmәk mütlәqdir, ingilis dili orta sәviyyәdә.

 

Digәr tәlәblәr vә qeydlәr:

- İdarәetmә bacarıqları
- Ünsiyyәt bacarıqları
- Güclü analitik bacarıqlar

 

Әmәk haqqı:

2000 AZN

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top