Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

HR Tәlimçi

Tәhsil:

• Ali tәhsil

 

Әsas öhdәliklәr:

• Müxtәlif növ tәlimlәrin, seminarların tәşkili vә tәlimlәrin keçirilmәsi;
• İşçilәrin vәzifә tәlimatlarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
• KPI-ların qoyulması vә nәzarәt edilmәsi;
• Yeni işә qәbul olunan mütәxәssislәrin test edilmәsi;
• İşçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi sisteminin hazırlanması vә dövri olaraq hәmin sistemin tәkmillәşdirilmәsi.

 

İş tәcrübәsi:

• Müvafiq sahә üzrә 3 il iş tәcrübәsi

 

Dil biliklәri:

• Azәrbaycan vә rus dillәrini bilmәk mütlәqdir, ingilis dili orta sәviyyәdә.

 

Digәr tәlәblәr vә qeydlәr:

• Auditoriya ilә işlәmәk, informasiyanı çatdırmaq bacarığı;
• Ünsiyyәtcil, özünә әminlik hissi;
• Fәrdi vә komanda şәklindә işlәmәyi bacarmaq.

 

Әmәk haqqı:

1500 AZN


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top