Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Menecer

Funksional öhdәliklәr

 

 

Davamlı olaraq Bank әmәliyyatlarının monitorinq edilmәsi, әmәliyyat risklәrinin baş vermә ehtimalının tәhlilinә kömәklik göstәrilmәsi

 

Daxili vә kәnar әmәliyyat insidentlәrini (insidentlәrin idarәetmә sistemi) nәzәrdәn keçirmәk, sәbәblәri müәyyәn etmәk, mitiqasiya tәdbirlәrini monitorinq etmәk vә nәzarәt sistemindәki zәifliklәri aradan qaldırılmaq mәqsәdilә müvafiq tәdbirlәr görmәk üçün aidiyyәti strutur bölmәlәrlә birgә işlәmәsi

 

Biznes vә digәr dәstәk funksiyaların risk nәzarәt vә özünü qiymәtlәndirmәsinin icra edilmәsi vә nәzәrdәn keçirilmәsi

 

Әmәliyyat risklәri nöqteyi-nәzәrindәn mәhsul vә proseslәrә (yeni vә mövcud olan) dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsindә kömәkliyin göstәrilmәsi

 

Davamlı olaraq Risk İştahası Bәyannamәsi (RİB) üzrә limitlәrin vә risk tolerantlığının statusu vә pozulmalarının nәzәrdәn keçirilmәsi

 

RİB-ә uyğun şәkildә Bankın tәşәbbüslәrinin icrasının tәmin edilmәsi

 

RİB üzrә limitlәrin pozulmasının aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsindә kömәkliyin göstәrilmәsi

 

“Risk Capability” programlarında iştirak edilmәsi

 

Әmәliyyat risklәrinin azaldılması (mitiqasiyası) prosedurlarının tәkmillәşdirilmәsindә kömәkliyin göstәrilmәsi

 

Әmәliyyat risklәrinin azaldılması (mitiqasiyası) üçün İT istiqamәtindә dәyişikliklәrdә tәşәbbüskar kimi çıxış etmәsi

 

İnsident Menecment Sisteminin idarә edilmәsi (hesabatlıq, analiz, tәdbirlәr planı vә onların icrası)

 

İtki mәlumat bazasını, gözlәnilәn itkilәrin hesablanması metodologiyasını vә gözlәnilәn itkilәrin hesablanmasının tәkmillәşdirilmәsi

 

Dәlәduzluqla bağlı aşkarlamaların müәyyәn edilmәsi

 

                                                                                                  

     

Cavabdehlik

 

 

Risklәrin effektiv idarә edilmәsinindә әmәkdaşlıq

 

Bank әmәliyyatlarında әmәliyyat risklәrinin qәbul edilә bilәn sәviyyәyә kimi azaldılması

 

Effektiv әmәliyyat risklәrin azaldılması tәdbirlәri

 

Tәyin olunmuş fәrdi ӘKG (әsas keyfiyyәt göstәricilәri) vә hәdәflәrin qarşılanması

 

Daxili vә xarici qaydalara uyğun olaraq şöbәnin bütün funksiyalarının icrası

 

Davamlı özünüinkişaf

 

Vәzifәnin digәr xüsusiyyәtlәri

 

 

Tәlәb olunan minimum iş tәcrübәsi:

1-3 il

 

Mürәkkәblik sәviyyәsi:

Orta sәviyyәdә mürәkkәbliyә malik olan prosedur vә tapşırıqlardan tәşkil olunub. Müstәqil qәrarvermә qabiliyyәti mövcud resursların seçilmәsi vә onların işә tәtbiqi zamanı tәlәb olunur. Davamlı nәzarәt isә yalnız vacib hallarda tәmin edilir.

 

Komanda işi:

İş prosesi vә xidmәt keyfiyyәtinin әldә olunması üçün struktur vahid daxilindә komanda ilә tez-tez koordinasiya, kommunikasiya vә problemlәrin hәll olunmasında iştirak etmәlidir.

 

İnkişaf fәallığı:

Mәslәhәt vermәk – işçilәri vәzifә öhdәliklәri vә mәsuliyyәtlәrindәn asılı olaraq informasiya, faktlar vә ümumi tәlimatlarla tәmin edir.

 

Qәrarvermә (Müntәzәm/Qeyri-müntәzәm):

Müntәzәm/ Qeyri-müntәzәm qәrarlar – rutin vә rutin olmayan mәsәlәlәrlә bağlı qәbul edilәn qәrarlar әhatә dairәsinә görә fәrqlәnir, ancaq bütün qәrarlar mütlәq şәkildә tәsdiq olunmalıdır.

 

Qәrarın biznesә tәsiri:

Kiçik tәsir dәrәcәsi – ya azacıq irәlilәyiş, ya da kiçik problemlә nәticәlәnir.

 

Müştәri xidmәtlәri:

Müştәri sorğusu, xahiş vә şikayәtlәrә cavab verir.

 

Ünsiyyәt:

İşlә bağlı qarşılıqlı ünsiyyәt әsasәn tәşkilatın xidmәt vә әmәliyyatları barәdә mәlumat toplamaq vә mәlumatla tәmin etmәk üçündür.

 

Daxili ünsiyyәt dairәsi:

Bütün tәşkilati vahidlәr

 

Baxış:

Digәrlәrinin mәqsәd vә strategiyasını başa düşür.

 

İdarәetmә:

Tәşkilati xәrclәr, biznes proses vә işçilәrin idarәedilmәsi üçün birbaşa mәsuliyyәt daşımır.

 

Planlama:

Öz işini planlayır vә prioritetlәr qoyur.

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top