Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Layihә rәhbәri

Yeni vakansiya!

Layihә rәhbәri #5000azn

Vәzifә öhtәliklәri:

 • Layihәnin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi;
 • Tәsdiq olunmuş plana ( qrafikә) uyğun olaraq görülәcәk işlәrin tәhvil verilmә müddәtinә nәzarәt;
 • Layihә üzrә işlәrin proqnozlaşdırılması, proqnoza nәzarәt vә düzәlişlәrin edilmәsi;
 • Layihәnin pul vәsaitinin hәrәkәtinin, mәsrәf vә gәlirin planının hazırlanması;
 • Layihә üzrә sәnәdlәşmәnin aparılması;
 • Büdcәyә uyğun olaraq layihә üzrә pul vәsaiti mәsrәfininin idarә olunmasında iştirak;
 • Layihәnin iş planına uyğun olaraq hәyata keçirilmәsinin tәşkili;
 • Layihәnin tәqdimatının hazırlanması vә aparılması;
 • Layihәydә dәyişikliklәrin hazırlanması vә daxil edilmәsi;
 • Layihә briqadasının üzvlәrinin işlәrinin uyğunlaşdırılması;
 • Layihә üzrә görülәn işlәrin keyfiyyәtinә nәzarәt;
 • Layihәnin qrafik planına vә büdcәsindә düzәlişlәrin edilmәsi, edilәn dәyişikliklәrin Şöbә Müdiri, Departament Rәhbәri ilә razılaşdırılması;
 • Layihәnin yerinә yetirilmәsi müddәtindә iclasların planlaşdırılması vә keçirilmәsi;
 • Kommersiya Departamentindә Planlama Mühәndisi vә Tender üzrә Mühәndis ilә layihә üzrә aralıq vә yekun hesabatların tәrtibi vә, aralıq vә yekun hesabatların  rәhbәrliyә tәqdimatı;
 • Mәxfi informasiyanın vә şirkәt sirlәrinin saxlanmasına görә mәsuliyyәt daşıyacaq;
 • Tәhvil–tәslim aktı vә ya maddi mәsuliyyәt müqavilәsi ilә  ona  tәqdim olunmuş   inventara görә mәsuliyyәt daşıyacaq;
 • Әmәyin mühafizәsi, texniki tәhlükәsizlik, istehsalat sanitariyası vә yanğından  mühafizәnin norma vә qaydalarına әmәl olunmasına vә bu tәlimatda nәzәrdә tutulmuş digәr әmәk funksiyalarının yerinә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyacaq;

 

Vәzifәyә olan tәlәblәr:

 • Ali tәhsil Müvafiq vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi (ümumilikdә 10 il)
 • Azәrbaycan, İnglis vә Rus dillәri
 • MS Office, AutoCad, Outlook vә digәr qrafik proqramları

 

Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi sabina@gdg.az elektron ünvanına göndәrәsiniz.
Әlavә suallarınız yaranarsa, 12 488 64 19, 055 440 91 14 telefon nömrәlәrinә zәng edәrәk müraciәt edә bilәrsiniz.


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top