Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

İnsan Resursları üzrә menecer (ә/h 1800 azn)

Tәlәblәr:

- Müәssisәnin İR strategiyasının formalaşdırılması

 - Kadr işi ilә bağlı yazışma, sәnәdlәşmә vә әmrlәri düzgün icra etmәk

- İşçilәrin şәxsi işlәrinin formalaşdırılması vә qeydiyyatının aparılması, әmәk muqavilәlәrinin, vәzifә tәlimatlarının hazırlanması

- İşçilәr barәdә mәlumatları özündә cәmlәşdirәn mәlumat bazası ilә işlәyib, lazımı dәyişikliklәri daxil etmәk

- Mәzuniyyәt uçotunu aparmaq, mәzuniyyәtin vaxtında, tәrtib edilmiş qrafik üzrә istifadә edilmәsinә nәzarәt etmәk

- İşçilәrin davamiyyәt uçotuna nәzarәt etmәk

- İşçilәrin әmәyin mühafizәsi sәnәdlәşmәsini aparmaq, mәşgulluq idarәsinә hesabatlarını tәqdim etmәt, әmәk müfәttişliyinin mәktublarına cavab vermәk

- Vәzifә tәlimatlarının hazırlanması

- İş vaxtının rejiminә riayyәt etmәk üçün işçilәrin gündәlik davamiyyәt cәdvәllәrindә qeydlәrin aparılmasına nәzarәt etmәk.

- İR standartlarının tәrtibi vә ona nәzarәt

- İşçilәrin әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

- İş analizlәrinin aparılması

- Motivasiya vә karyera yüksәlişi planlarının hazrlanması

- İş qrafiklәrinin tәrtibi vә qrafik üzrә işçilәrin gün mәlumatlarının tәqdimi

- Yaranan vakansiyalar üzrә iş elanlarının verilmәsi vә uyğun namizәdlәrin tapılması

- Heyәt üzrә hesabatların hazırlanması

- Әmәk intizamına nәzarәt

- İşçilәr tәrәfindәn daxili nizam-intizam qaydalarına riayәt olunmasına nәzarәt etmәk

- Heyәtin tәlim ehtiyaclarını müәyyәn etmәk vә tәlimlәrin tәşkil etmәk

- İR idarә edilmәsi ilә bağlı olan qaydaları hazırlamaq

- Sәnәdlәşmә işlәrinin mövcud qanunvericiliyә uyğun aparılması

 

Tәlәblәr:

 - Ali tәhsili

- Kompüterdә işlәmәk bacarığı

- Azәrbaycan, rus vә inilis dillәrini tәlәb olunan sәviyyәlәrdә bilmәk

- Tәşkilatçılıq bacarığı

- Qeyd olunan sahәdә 5 il әmәk stajı

 

Fәrdi keyfiyyәtlәr:      

- Mәsuliyyәt hissi

- Diqqәtlilik

- Peşәkarlıq

- Sürәtli qәrar qәbul etmәk qabiliyyәti

- Tәşkilatçılıq bacarığı

- Ünsiyyәt qurmaq bacarığı

 

Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi sabina@gdg.az elektron ünvanına göndәrәsiniz.

Әlavә suallarınız yaranarsa, +994124886419, +994554409114 telefon nömrәlәrinә zәng edәrәk müraciәt edә bilәrsiniz.


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top