Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Müştәri Xidmәti

 

Müştәri Xidmәti

Müştәrini qazanmağın vә saxlamağın sirri müştәriyә mükәmmәl xidmәt göstәrmәkdir.  GDG Professionals hәr bir şirkәtin öz müştәrisini mәmnun etmәsi üçün necә xidmәt göstәrmәli olduğunun mahir bilicisi, peşәkarıdır.   Bu sәbәbdәn dә GDG Professionals şirkәtlәrә öz müştәrilәrinә uzun illәr әrzindә mükәmmәl xidmәt göstәrmәlәrini tәmin etmәkdә dәstәkçidir.

Müştәri xidmәtlәri üzrә tәklif etdiyimiz autsors xidmәti, әsasәn, aşağıda sadalananlar ilә müştәrinin fәlaliyyәtini optimallaşdırır:

  • Müştәri ilә uzunmüddәtli münasibәtlәr qurmaq vә ömür boyu davam edәcәk müştәri inamını qazanmaq
  • Şirkәtin mәhsullarını vә xidmәtlәrini digәr şirkәtlәr arasında tanıtdırmaq üzrә işçilәri inkişaf etdirmәk 
  • Peşәkar müştәri xidmәtini tәkmillәşdirmәklә markanın dәyәrini möhkәmlәndirmәk
  • Müştәri xidmәtlәri vә loyallıq proqramları üzrә xәrclәri azaltmaq

 

Müştәri xidmәtlәri mövcud müştәrilәrin istәyini nәzәrә alaraq bütün biznesi stimullaşdıracaq formada qurulmalıdır.

Şirkәtlәr öz müştәrilәrinin tәcrübәlәrini optimallaşdırmaq, xәrclәrini azaltmaqla gәlirlәri yüksәltmәk, fәaliyyәtlәrini daha sәmәrәli etmәk ehtiyacı ilә qarşılaşdıqları halda, tam әminliklә GDG Professionals şirkәtinin  operativ hәll yollarını, yeniliklәri özündә cәmlәşdirәn müştәri xidmәtlәri üzrә autsors xidmәtinә müraciәt edә bilәrlәr.

Müştәrini әldә saxlamaq üçün onu әhatә edәn mühit barәdә mәlumatlı olmaq vә qarşılıqlı münasibәtlәr üzәrindә qurulmuş müştәri yönümlü mühit formalaşdırmaq önәmlidir.

Biz müştәrilәrimizin vә onların müştәrilәrinin bazarda üstünlüyü әldә saxlamaları üçün nә etmәli olduqlarını bilirik. 

 

 

 

Scroll to Top