Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Tәlimlәr

 • "Sәmәrәli toplantı/iclaslar"

  Mart 29, 2013 @ 05:14|0 Şәrh

  Tәlim barәdә ümumi mәlumat Sәmәrәli toplantılar/iclaslar tәsadüf nәticәsindә deyil, müvafiq – peşәkar - qaydada hazırlıq nәticәsindә mümkün olur. Toplantının/iclasın düzgün, vaxtında keçmәsi vә nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olunması üçün ondan öncә vә keçirilmә zamanı bir sıra hazırlıqlar hәyata keçirilmәlidir. Çünki, toplantılar/iclaslar biznesin vә idarәetmәnin elә tәrkib hissәsidir ki, onlar olmadan bu proseslәri tәsәvvür etmәk qeyri-mümkündür. Bu qәdәr önәmli olmalarına baxmayaraq, tәәssüf ki, toplantılar peşәkarcasına idarә olunmur vә gözlәnilәn nәticәlәr vermir. İnsanlar toplantıl ...
  әtraflI
 • "Әsas diqqәt әsas şeylәrә"

  Mart 28, 2013 @ 11:53|8 Şәrh

  Tәlim barәdә ümumi mәlumat Vaxtı düzgün vә sәmәrәli istifadә edәnlәr hәm şәxsi, hәm dә peşәkar hәyatlarında yüksәk nailiyyәtlәr әldә edәn insanlardır. Mәqsәdlәrimizә nail olmağımız, müddәtlәrә riayәt etmәyimiz, rahat yaşamağımız vә ümumiyyәtlә özümüzlә harmoniyada olmağımız üçün vaxtın düzgün idarә edilmәsi müstәsna әhәmiyyәtә malikdir. Tәlimin mәqsәdlәri “Әsas diqqәt әsas şeylәrә” tәlimindә iştirak etmәklә iştirakçılar aşağıdakıları әldә edәcәklәr: Sәmәrәli planlamanın әhәmiyyәtini anlamaq vә planlamanı peşәkar sәviyyәdә etmәk Şәxsi tәşkilatlanmanın, pozitiv düşüncә vә onun tәtbiqinin ...
  әtraflI
 • “Effektiv ünsiyyәt”

  Mart 14, 2013 @ 11:59|2 Şәrh

  İnsanlarla müvәffәqiyyәtli ünsiyyәt yalnız sizin öz ünsiyyәt tәrzinizi vә onun başqalarına tәsirini yaxşı dәrk etmәyi deyil, hәmçinin, qabiliyyәtlәrinizdәn istifadә bacarığını, ünsiyyәt tәrzinizi müxtәlif hadisәlәrә vә şәxsiyyәt növlәrinә uyğunlaşdırmağı da tәlәb edir. Tәlim sizdә müxtәlif vәziyyәtlәrdә effektiv ünsiyyәt bacarıqlarını inkişaf etdirmәyә şәrait yaradır. Tәlim mәqsәdlәri “Effektiv ünsiyyәt” tәlimindә iştirak etmәklә iştirakçılar aşağıdakıları әldә etmә imkanı qazanacaqlar: Ünsiyyәtdә vacib olan bacarıqları müәyyәn etmәk vә onlara yiyәlәnmәk Başqaları ilә ünsiyyәt zamanı lazı ...
  әtraflI
 • “Motivasiya”

  Mart 14, 2013 @ 11:56|0 Şәrh

  Peşәkar şirkәtlәr motivasiyasının әhәmiyyәtini yaxşı başa düşür vә işçilәrinin motivasiyasına xüsusi önәm verirlәr. Onlar hәr bir şirkәtin müvәffәqiyyәtinin onun işçilәrindәn asılı olduğunu bilirlәr. Uğur vә müvәffәqiyyәt yalnız motivasiya olunmuş işçilәrin, onların әla fәaliyyәti sayәsindә qazanılır, onların şirkәtlәrin fәaliyyәtinә vә gәlirliliyinә dәyәr qatmaları vasitәsilә böyük layihәlәrә cür imzalar atılır. Tәlim mәqsәdlәri Motivasiya tәlimindә iştirak etmәklә iştirakçılar aşağıdakıları әldә etmә imkanı qazanacaqlar: Rәhbәrliyin işçilәrin motivasiya olunmasında rolunu başa düşmәk ...
  әtraflI
 • "Peşәkar katibә/şәxsi kömәkçi"

  Mart 14, 2013 @ 11:54|0 Şәrh

  “Peşәkar katibә/şәxsi kömәkçi” tәlimi idarәetmә heyәtinin dәyәrli üzvlәri sayılan katibәlәr, şәxsi kömәkçilәr vә icraçı katibәlәr üçün tәşkil olunur. Tәlim icraçı katibәlәrin müvәffәqiyyәtli fәaliyyәt üçün yalnız texniki katiblik bacarıqlarına әsaslanmalı olduqları deyil, o cümlәdәn şirkәtin mәqsәdlәri, strategiyası vә korporativ mәdәniyyәtibarәdә mәlumata malik olmalı olduqları fikri üzәrindә qurulmuşdur. Tәlimin mәqsәdlәri “Peşәkar katibәlik (xidmәt)” tәlimindә iştirak etmәklә iştirakçılar aşağıdakıları әldә etmәk imkanı qazanacaqlar: Tәşkilati dәyәrlәr Planlama Ünsiyyәt Geriyә mәlumatın ...
  әtraflI

Scroll to Top