Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Mәqsәdimiz

Mәqsәdimiz

Bizim әsas missiyamız müştәrilәrin işgüzar imkanlarını maksimuma çatdırmaq mәqsәdi ilә peşәkar xidmәtlәr vermәyә  vә onları (müştәrilәri)  doğru zamanda, doğru  resurslarla  tәmin etmәyә zәmanәt vermәkdir.  GDG Professionals şirkәtinin mәqsәdi әn böyük olmaq deyil, әn yaxşı olmaqdır.

GDG Professionals fәrdi vә komanda işinә, müştәrilәrә yüksәk dәyәrin verildiyi, insanların bir-birinә hörmәtlә yanaşdığı, biliklәrini bölüşdüklәri şirkәtdir.  Bizim mәqsәdimiz müştәrilәrin gözlәntilәrini qarşılamaq vә mükәmmәl olmaqdır.  Hәdәflәrimizә nail olmaq üçün biz daim inkişaf edir vә işçi heyәtimizә mәqsәdyönlü işlәmәyi tәlqin edirik.  Biz  davamlı olaraq әmәkdaşlarımızın  müvәffәqiyyәtlәrini vurğulayır vә onları mükafatlandırırıq.  Uğurumuz yeniliklәrin (innovasiyaların) tәtbiqi vasitәsilә rәqabәtә davamlılığımızı saxlamağa vә  iş proseslәrini, xidmәtlәrimizi daima tәkmillәşdirmәyә әsaslanır.

Biz işçilәrimizlә onların müştәrilәrimizә rәftar etmәlәrini istәdiyimiz tәrzdә davranırıq. Biznesimiz  böyüyür vә böyüdükcә biz bu dәyәrlәrә sadiq qalırıq.

Scroll to Top