Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

HR üzrә Mәslәhәt


HR üzrә MәslәhәtTexnologoyaların inkişaf etdiyi bir dövrdә yaşamağımıza baxmayaraq, biznesdә insan amili vacib faktor olaraq qalmaqdadır. Dünyanın aparıcı şirkәtlәrinin rәhbәrlәri kadrlarla bağlı mәsәlәlәrin onların daim diqqәt mәrkәzindә olan  mәsәlәlәr vә әsas biznes prioritetlәr arasında olduqlarını söylәyirlәr. Kennedi mәlumat araşdırma qrupu tәrәfindәn şirkәtlәr arasında aparılan sorğunun nәticәlәrinә әsasәn, HRM üzrә mәslәhәt bazarın 20%-ni (13 milyard dollar) tәşkil etdiyini vә hәr il bu göstәricinin artdığını tәsdiq etmişdir.  Sәmәrәli rәqabәt üçün şirkәtlәrin bazarda mövcud istedadları cәlb etmәk, mükafatlandırmaq, qoruyub-saxlamaq vә motivә etmәk üçün müvafiq strategiyalara ehtiyacları vardır.

GDG Professionals şirkәtinin mәslәhәtçilәri şirkәtlәrә insanlarla әlaqәli әn mürәkkәb çәtinliklәrini hәll etmәyә xidmәt göstәrir.  Biz müştәrilәrimizlә birlikdә hәvәslәndirici  proqramlar işlәyib hazırlayır, investisiya strategiyalarını inkişaf etdirir vә biznes nәticәlәrini tәkminlәşdirmәk mәqsәdi ilә tәşkilatı strukturları  optimallaşdırır, işlәkliyini tәmin edirik.

GDG Professionals şirkәti bazardan mәlumatlı, proaktiv düşüncә tәrzinә malik heyәtә vә innovativ hәll üsullarına malikdir.

GDG Professionals şirkәti müştәrilәrә aşağıda sadalanan sahәlәr üzrә mәslәhәt xidmәtlәrini tәklif edir:

 • Şirkәtlәrin HRM -ә dair dәyişikliklәrә, yeniliklәrә hazırlıqlarının qiymәtlәndirilmәsi
 • Strateji planların hazırlanması üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi vә hәr bir departamentә illik fәaliyyәt planlarının tәqdim edilmәsi
 • Strateji HR-a yol xәritәsinin hazırlanması
 • Strateji HR vә onun müştәrilәr ilә әlaqәsi
 • HR liderlәri şirkәtlәrin strateji tәrәf müqabilinә çevrilmәlәri üçün kouçinqlә tәmin etmәk
 • HR işçilәrinin siravi inzibatçılardan strateji fayda verәnә çevrilmәsi istiqamәtinә stimullaşdırmaq
 • Aşağıda qeyd olunan istiqamәtlәr üzrә HR Prosedurların hazırlanması:

               - İşә qәbul

               - Xidmәti fәaliyyәtin qiymәtlәndirlimәsi

               - Vәzifәlәrin qiymәtlәndirilmәsi

               - Kouçinq vә mentorinq

               - Tәlimlәr

               - Korporativ mәdәniyyәt

               - Davamçıların hazırlanması

                - Motivasiya

 • HR departamentin auditi
 • SWOT tәhlilin aparılması
 • 360⁰ qiymәtlәndirmә
 • Karyera planlama
 • "İşçi loyallığı vә hәvәslәndirmә" proqramları
 • "İşçi mәmnunluğu" sorğusu
 • "Müştәri mәmnunluğu" sorğusu
 • Çәtin idarә olunan işçilәrin fәrdi davamlı kouçinqi
 • Çәtin işçilәrin idarә edilmәsi
 • HR sәnәdlәşmә vә hüquqi mәslәhәtlәr
 • HR idarәetmә sahәsindә mәslәhәtlәr

 

 

 

 

Scroll to Top