Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Әmәk Haqqı Hesablanması

Әmәk Haqqı Hesablanması

Şirkәtdә ödәniş cәdvәli (payroll) işçilәrin әmәk haqqları, bonus vә әmәk haqqından tutmalar da daxil olmaqla hesablanmış gәlirlәrin mәcmusudur.  Mühasibatlıqda ödәniş cәdvәli müәyyәn vaxt kәsiyindә işçilәrә göstәrdiklәri xidmәt müqabilindә ödәnilәn haqqdır. Qeyd edilәn ödәmә üsulları GDG Professionals şirkәtini tәmsil edәn ödәniş mütәxәssisi tәrәfindәn hәyata keçirilir vә müvafiq әmәk haqqları verilir.

Bizim peşәkar heyәtimiz hәr bir ödәmә dövrünә görә ödәnilәcәk mәblәğin ümumi miqdarını müәyyәn etmәk üçün obyektiv hesablama üsullarından istifadә edir.  

  • Mühasibatlıq baxımından ödәniş cәdvәli mühüm әhәmiyyәt kәsb edir, belә ki, ödәniş cәdvәli vә ödәniş üzrә vergilәr şirkәtlәrin tәmiz gәlirlәrinә birbaşa tәsir göstәrir vә qanunla tәnzimlәnir.
  • Biznes etikası baxımından isә ödәniş cәdvәli müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir, belә ki, işçilәr burada olan sәhvlәr vә qeyri-dәqiqliklәr üçün mәsuliyyәt daşıyırlar: mükәmmәl işçi mәdәniyyәti ödәnişlәrin vaxtında vә düzgün hәyata keçirilmәsini tәlәb edir.    

 

GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn tәklif edilәn ödәniş cәdvәli üzrә xidmәtin әsas mәqsәdi vergilәr vә әmәk haqqından tutmalar daxil olmaqla, bütün işçilәrә düzgün vә vaxtında ödәnişlәrin edilmәsi, vergilәrin, әmәk haqqından tutmaların vaxtlı- vaxtında edilmәsini tәmin etmәkdir.   

Scroll to Top