Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Әmәk Haqqı Sorğusu

Әmәk Haqqı Sorğusu

Әmәk haqqı sorğusu bir yaxud daha çox vәzifә üzrә işçilәrә ödәnilәn mәvacibin orta mәblәğini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan vasitәdir. Bir neçә işçidәn әldә olunan әmәk haqqı barәdә mәlumat ödәnilәn mәblәğ barәdә tәsәvvürü (anlayışı) inkişaf etdirmәk üçün tәhlil edilir. Sorğular bir yaxud daha çox vәzifәlәri, coğrafi әrazilәri, işçi sayını yaxud fәaliyyәt sahәlәrini әhatә edә bilәr.

GDG Professionals şirkәtinin Azәrbaycan sәnaye sektorunda әsas fәaliyyәt göstәrәn aparıcı şirkәtlәrlә sıx әmәkdaşlıq әsasında hazırladığı sorğu kadrların vә şirkәtinizin fәaliyyәti üçün әhәmiyyәt kәsb edәn digәr mühüm proseslәrin idarә edilmәsi sahәsindә yararlı tәlimat hesab edilir.  GDG Professionals şirkәtinin hedhantinq vә işәdüzәltmә xidmәtlәrini dә hәyata keçirdiyini әsas tutaraq onun (müştәrilәrin әmәk haqqı siyasәtlәri üzrә mәxfiliyi qorumaq şәrti ilә) әmәk haqqı barәdә daha real vә dәqiq mәlumata sahib olduğuna tәminat vermәk olar.

Sorğu Azәrbaycanda işçilәrin әmәk haqları vә gәlirlәri barәdә neft vә qaz, telekommunikasiya. maliyyә vә tibb sektorundan olan 70 şirkәtdәn 50 әsas vәzifә üzrә statistik mәlumatları tәmin etmәyә qadirdir.

Müştәrilәrin ehtiyaclarını ödәmәk mәqsәdi ilә şirkәtimizdә sorğularla yanaşı, metodologiyamız da davamlı olaraq tәkmillәşmәkdәdir.    

Scroll to Top