Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Ağıllı olmaq da bir şey deyil, mühüm olan o ağılı yerindә istifadә etmәkdir. Dekart

  • CV göndәrin

    CV-nizi bizә göndәrin vә tәlәblәrinizә cavab verәn iş tәklifini әldә edin.

    әtraflI
  • Tәlimlәr

    Tәlimlәrә yazılın vә ehtiyacınız olan bilik, bacarıq vә vәrdişlәri әldә edin.

    әtraflI
  • Vakansiyalar

    İş axtarırsınız? Mövcud vakansiyaları nәzәrdәn keçirin vә müraciәt edin.

    әtraflI
  • Abunәlik

    Son yeniliklәrdәn xәbәrdar olmaq üçün qeydiyyatdan keçin.

    әtraflI

Xoş gәlmişsiniz!

әtraflI

Nә üçün biz?

  • Müştәri ilә strateji biznes tәrәfdaş qismindә işlәmәk
  • İşә mәqsәd vә nәticә yönümlü peşәkar yanaşma
  • Dәqiq vaxt vә büdcә çәrçivәsindә nәzәrәçarpan dәyişikliklәr
  • Kadrların idarә edilmәsi sahәsindә 20 illik beynәlxalq sertifikatlı tәcrübә
  • Beynәlxalq sertifikata malik mәslәhәtçi
әtraflI

Xәbәrlәr vә tәdbirlәr


  • GDG Professionals şirkәti 2017-ci il Oktyabr ayında Şamaxı şәhәrindә Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyinin Tәdris Mәrkәzindә nazirliyin şöbә müdirlәrinә “Effektiv Ünsiyyәt\" mövzusu ilә bağlı tәlim keçmişdir.

  • Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә \"Әsas diqqәt әsas şeylәrә\" başlıqlı növbәti tәlimimiz bu mövzuya hәsr olunmuşdur.

  • Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә Nazirlik Әmәkdaşlarına \"Danışıqların aparılması\" mövzusunda tәlim.
әtraflI
Scroll to Top

Abunәlik

Öz email adresinizi daxil edin vә avtomatik mesajlar poçt ünvanınıza gәlәcәk

CV Göndәr

CV-nizi öz GDG profaylınıza әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.