Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Vergi üzrә Mühasib

  Avqust 08, 2017 @ 08:45|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri:* Yerli vә beynәlxalq şirkәtlәr üçün vergi mәsәlәlәrinin geniş aspektlәri ilә mәşğul olmaq* Effektiv vergi siyasәti üzrә mәslәhәt vermәk* Vergi yoxlamaları vә vergi ilә bağlı suallarda dәstәk* Mühasibat uçotu vә vergi qanunvericiliyinә uyğunluğu yoxlamaq* Mühasibatlıq vә vergi sisteminin formalaşmasına kömәklik göstәrmәk* Yerli vergi hesabatlarını hazırlamaq vә vaxtı vaxtında tә qdim etmәk* Texniki ekspertizanın yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk, nәticәlәrlә bağlı gözlәntilәri aşmaq* Vergi ilә bağlı risklәrin idarә edilmәsi vә hәll yollarının tәklif edilmәsi Tәlәblәr:* Univers ...
  әtraflI
 • Menecer

  Iyun 15, 2017 @ 11:54|0 Şәrh

  Funksional öhdәliklәr Davamlı olaraq Bank әmәliyyatlarının monitorinq edilmәsi, әmәliyyat risklәrinin baş vermә ehtimalının tәhlilinә kömәklik göstәrilmәsi Daxili vә kәnar әmәliyyat insidentlәrini (insidentlәrin idarәetmә sistemi) nәzәrdәn keçirmәk, sәbәblәri müәyyәn etmәk, mitiqasiya tәdbirlәrini monitorinq etmәk vә nәzarәt sistemindәki zәifliklәri aradan qaldırılmaq mәqsәdilә müvafiq tәdbirlәr görmәk üçün aidiyyәti strutur bölmәlәrlә birgә işlәmәsi Biznes vә digәr dәstәk funksiyaların risk nәzarәt vә özünü qiymәtlәndirmәsinin icra edilmәsi vә nәzәrdәn keçirilmәsi Әmәliyyat ri ...
  әtraflI
 • Әmәliyyat Mütәxәssisi

  Iyun 15, 2017 @ 11:50|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri Müştәrinin (hәm bankdaxili, hәm dә xarici) müvafiq qaydada qarşılanması vә onlara peşәkar xidmәtin göstәrilmәsi Müştәrilәrin xidmәt vә mәhsullara dair ehtiyaclarının müәyyәn edilmәsi. Onların tәlәblәrinә yönәldilmiş mәhsul çeşidlәrinin tәklif edilmәsi vә mövcud olan bütün әmәliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi Müştәrilәrin sorğu vә müraciәtlәrinin daxili prosedur vә qaydalara uyğun operativ şәkildә icra olunması Müştәri vә müştәriyә aid olan bütün mәlumatlar vә onun maliyyә mәsәlәlәri mәxfiliyinin qorunması mәqsәdilә, bütün lazımi prosedurların dәqiqliklә icras ...
  әtraflI
 • HR Tәlimçi

  Fevral 14, 2017 @ 11:27|0 Şәrh

  Tәhsil: • Ali tәhsil Әsas öhdәliklәr: • Müxtәlif növ tәlimlәrin, seminarların tәşkili vә tәlimlәrin keçirilmәsi;• İşçilәrin vәzifә tәlimatlarının müәyyәnlәşdirilmәsi;• KPI-ların qoyulması vә nәzarәt edilmәsi;• Yeni işә qәbul olunan mütәxәssislәrin test edilmәsi;• İşçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi sisteminin hazırlanması vә dövri olaraq hәmin sistemin tәkmillәşdirilmәsi. İş tәcrübәsi: • Müvafiq sahә üzrә 3 il iş tәcrübәsi Dil biliklәri: • Azәrbaycan vә rus dillәrini bilmәk mütlәqdir, ingilis dili orta sәviyyәdә. Digәr tәlәblәr vә qeydlәr: • Auditoriya ilә işlәmәk, informa ...
  әtraflI
 • Marketing Manager

  Fevral 14, 2017 @ 11:19|0 Şәrh

  Tәhsil: - Ali tәhsil (marketinq sahәsi üzrә) Әsas öhdәliklәr: - İllik marketinq planının inkişafı vә hәyata keçirilmәsi;- SWOT analizin aparılması;- Rәqiblәrin mәhsullarını şirkәtin mәhsulları ilә müqayisә edәrәk bazar rәqabәtini qiymәtlәndirmәk;- Marketinq fәaliyyәtinin effektivliyinin monitorinqi vә qiymәtlәndirilmәsi;- Fәaliyyәtin satış departamenti ilә birgә hәyata keçirilmәsi;- Sosial media marketinqin aparılması. İş Tәcrübәsi: - Marketinq sahәsindә 3 ildәn az olmayaraq iş tәcrübәsi Dil biliklәri: - Azәrbaycan vә rus dillәrin bilmәk mütlәqdir, ingilis dili orta sәviyyәdә. Digәr tәlәbl ...
  әtraflI

Scroll to Top