Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • CRM / Şöbә müdiri

  Noyabr 06, 2020 @ 10:15|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri: Müştәrilәrin mәlumat bazasının idarә edilmәsi: Mәlumat bazasında müştәrilәr haqqında әsas informasiyanın saxlanılması Verilәnlәr bazasına yeni müştәrilәr haqqında mәlumatın vaxtında, tam vә keyfiyyәtli ötürülmәsinin tәşkili vә nәzarәtdә saxlanılması Müştәri mәlumat bazasının fasilәsiz işinә nәzarәt, problemlәrin yaranması halında - bu haqda uyğun bölmәlәrә mәlumatın verilmәsi CRM sisteminin qurulması: Verilәnlәr bazasının statistik mәlumatları, daimi olaraq onların tәhlili vә seqmentlәşdirilmәsi (bir vә ya bir neçә reklam kampaniyası üçün) Marketinq layihәlәrinin aparılmas ...
  әtraflI
 • Әmәliyyat vә bazar risklәrinin idarә edilmәsi Departamentinin Direktoru

  Sentyabr 30, 2020 @ 06:56|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri: Әmәliyyat vә bazar risklәrinin identifikasiyası, qiymәtlәndirilmәsi vә idarә edilmәsinin üçün AR MB normativ sәnәdlәrinin tәlәblәrinә uyğun effektiv sisteminin formalaşdırılması vә dәstәklәnmәsi: Әsasnamәyә vә Bankın digәr normativ sәnәdlәrinә müvafiq olaraq Departamentin proseslәrinin idarә olunması, hәmçinin әrisklәrin minimallaşdırılması mәqsәdilә әmәliyyat vә bazar risklәri haqqında mәlumatların toplanması proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsi; Departamentin әmәkdaşlarının fәaliyyәtinә rәhbәrlik; Departament haqqında Әsasnamәnin, әmәliyyat risklәrinin idarә edilmәsi Siyas ...
  әtraflI
 • IT Security Unit Head

  Sentyabr 30, 2020 @ 06:36|0 Şәrh

  Responsibilities: Steers and manages the definition of information technology security processes & policies, methods & systems; Steers and manages the process of auditing technology vendors from security perspective; Steers and manages the monitoring of technology systems and networks for incidents & violations and technology security metrics compliance; Manages the identification and escalation of technology security incidents; Responsible for the identification and report of general technology security risks and develop case for change; Responsibility for the development & delivery of tec ...
  әtraflI
 • PR Menecer

  Sentyabr 30, 2020 @ 06:31|0 Şәrh

  Vәzifә üzrә öhdәliklәr: Bankın PR strategiyasının hazırlanması; PR fәaliyyәti üçün plan vә büdcәnin hazırlanması; Mövcud media әlaqәlәrinin saxlanılması vә yenilәrinin qurulması; Press relizlәr, çıxışlar, müsahibәlәr üçün mәzmunun yaradılması; PR nәticәlәrini aylıq olaraq izlәmәk; PR şöbәsi üçün KPI-ların tәyin edilmәsi vә onların ölçülmәsi; PR şöbәsinin iş prosesinә nәzarәt; KSM vә sponsorluq layihәlәrinin tәşkili vә idarәolunması; Rüblük vә illik maliyyә hesabatların tәhlili; Daxili PR üzrә planın hazırlanması vә icrası. Vәzifәyә uyğun Sizdәn tәlәblәrimiz: İctimaiyyәtlә әlaqәlәr sahәsindә ...
  әtraflI
 • Procurement & Tendering Assistant

  Avqust 12, 2020 @ 12:12|0 Şәrh

  Requirements: Candidate must be skilled: - In excel- MS word 3 years’ experience in Procurement / Tendering Bachelor’s degree in Engineering, Economics Communicate fluently in Azeri, Russian and English Previous similar experience in Procurement (construction Company) Female Salary: 1200-1500 ₼ Please, send us your CV to aysel.h@gdg.az referring on which position you are applying. ...
  әtraflI

Scroll to Top