Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Layihә rәhbәri

  Noyabr 13, 2018 @ 13:03|0 Şәrh

  Yeni vakansiya! Layihә rәhbәri #5000azn Vәzifә öhtәliklәri: Layihәnin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi; Tәsdiq olunmuş plana ( qrafikә) uyğun olaraq görülәcәk işlәrin tәhvil verilmә müddәtinә nәzarәt; Layihә üzrә işlәrin proqnozlaşdırılması, proqnoza nәzarәt vә düzәlişlәrin edilmәsi; Layihәnin pul vәsaitinin hәrәkәtinin, mәsrәf vә gәlirin planının hazırlanması; Layihә üzrә sәnәdlәşmәnin aparılması; Büdcәyә uyğun olaraq layihә üzrә pul vәsaiti mәsrәfininin idarә olunmasında iştirak; Layihәnin iş planına uyğun olaraq hәyata keçirilmәsinin tәşkili; Layihәnin tәqdimatının hazırlanması vә aparıl ...
  әtraflI
 • Baş mühasib

  Oktyabr 15, 2018 @ 12:08|0 Şәrh

  İş barәdә mәlumat: - Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtinin mühasibat uçotu vә hesabat sәnәdlәrindә әks etdirilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә nәzarәt etmәk. - Dövlәt büdcәsinә ödәnişlәrin düzgün hesablanması vә vaxtında köçürülmәsini tәmin etmәk; - Vergilәr üzrә hesabatların tәrtib/tәqdim edilmәsini tәmin etmәk; - Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna hesabatların tәqdim edilmәsi vә sosial ayırmaların hesablanmasını tәmin etmәk; - Mühasibat uçotunun aparılması qaydalarını rәhbәr tutaraq mühasibat uçotunun aparılmasını müәssisәdә vә tәsisçisi o ...
  әtraflI
 • DEVELOPER

  Oktyabr 05, 2018 @ 13:30|0 Şәrh

  Duties and responsibilities: - Evaluate and identify new technologies for implementation. Evaluate, recommend and select 3rd party components which will make the development life cycle shorter and more productive- Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation- Support, maintain and document software functionality- Understand emerging web and mobile development models- High scalability projects involving cloud-based infrastructure design and implementation Experience: - At least 3 years experience- Experienced with all ancillary technologies necessary for Internet applicati ...
  әtraflI
 • SUBSURFACE MANAGER

  Oktyabr 05, 2018 @ 12:10|0 Şәrh

  Duties and responsibilities: • Organize, supervise the process of developing a short-term and long-term Work Program based on analysis and classification of current reserves of Fields with recommendations of changing parameters of production on existing wells to increase production• Together with Reservoir Engineering team develops and updates reservoir characteristics, PVT analysis of reservoir fluids, prepares reserves estimations and reservoir simulations, develops and presents to Management Financial Strategy of Reservoir Management (capital & operating budgeting)• Analyses reservoir perfo ...
  әtraflI
 • Vergi üzrә Mühasib

  Avqust 08, 2017 @ 08:45|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri:* Yerli vә beynәlxalq şirkәtlәr üçün vergi mәsәlәlәrinin geniş aspektlәri ilә mәşğul olmaq* Effektiv vergi siyasәti üzrә mәslәhәt vermәk* Vergi yoxlamaları vә vergi ilә bağlı suallarda dәstәk* Mühasibat uçotu vә vergi qanunvericiliyinә uyğunluğu yoxlamaq* Mühasibatlıq vә vergi sisteminin formalaşmasına kömәklik göstәrmәk* Yerli vergi hesabatlarını hazırlamaq vә vaxtı vaxtında tә qdim etmәk* Texniki ekspertizanın yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk, nәticәlәrlә bağlı gözlәntilәri aşmaq* Vergi ilә bağlı risklәrin idarә edilmәsi vә hәll yollarının tәklif edilmәsi Tәlәblәr:* Univers ...
  әtraflI

Scroll to Top