Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Marketinq Departamentinin Direktoru

  Yanvar 24, 2019 @ 08:43|0 Şәrh

  Әziz dostlar, Әmәkdaşlıq etdiyimiz şirkәtlәrin birindә "Marketinq Departamentinin Direktoru" vәzifәsinә işә qәbul elan edilmişdir! Vәzifә öhdәliklәri: Şirkәtin ümümi strategiyası çәrçivәsindә Marketinq fәaliyyәtinin vә siyasәtinin müәyyәn edilmәsini tәşkil etmәk; Şirkәtin Strateji İnkişaf Planından irәli gәlәn işlәrin hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk; Müvafiq şöbәlәr ilә birgә marketinq, reklam vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә tәdbirlәr planının vә illik büdcәnin işlәnib hazırlanmasında iştirak etmәk; Şirkәtin brendinin güclәndirilmәsi vә imicinin yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәrin hazırlanması vә ...
  әtraflI
 • General Manager

  Dekabr 19, 2018 @ 14:09|0 Şәrh

  Salary: 3000 Gross USD per month; Languages: English and Russian must Experience: At least 5 years in flower business Local taxable package: Social security, any other local tax and other mandatory contributions will be made in accordance with the Labor Law of Azerbaijan Republic; Mandatory insurance: will be provided to candidate in accordance with the Labor Law of azerbaijan; Benefits: Candidate will be provided with free business (business calls only) phone line. You will be provided with 1 flight tickets per annum for you; Working Week: 40 Hours a week under Azerbaijan’s Labor Legislat ...
  әtraflI
 • Ассистент Заместителя Председателя

  Noyabr 27, 2018 @ 12:11|0 Şәrh

  Компания GDG Professionals объявляет вакансию Ассистент Заместителя Председателя з/п - 600 азн Требования : Высшее образование; Опыт работы более 2 лет; Компьютерные навыки: умение свободно пользоваться программами Microsoft Office (excel i powerpoint – отличное владение.); Свободное владение азербайджанским , русским и английским языками Коммуникабельность, приветливость, внимательность, ответственность, пунктуальность; Презентабельный внешний вид; Знание делового этикета; Для получения дополнительной информации перейдите по указанной выше ссылке. Заинтересованные кандидаты могут отправить ...
  әtraflI
 • Layihә rәhbәri

  Noyabr 13, 2018 @ 13:03|0 Şәrh

  Yeni vakansiya! Layihә rәhbәri #5000azn Vәzifә öhtәliklәri: Layihәnin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi; Tәsdiq olunmuş plana ( qrafikә) uyğun olaraq görülәcәk işlәrin tәhvil verilmә müddәtinә nәzarәt; Layihә üzrә işlәrin proqnozlaşdırılması, proqnoza nәzarәt vә düzәlişlәrin edilmәsi; Layihәnin pul vәsaitinin hәrәkәtinin, mәsrәf vә gәlirin planının hazırlanması; Layihә üzrә sәnәdlәşmәnin aparılması; Büdcәyә uyğun olaraq layihә üzrә pul vәsaiti mәsrәfininin idarә olunmasında iştirak; Layihәnin iş planına uyğun olaraq hәyata keçirilmәsinin tәşkili; Layihәnin tәqdimatının hazırlanması vә aparıl ...
  әtraflI
 • Baş mühasib

  Oktyabr 15, 2018 @ 12:08|0 Şәrh

  İş barәdә mәlumat: - Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtinin mühasibat uçotu vә hesabat sәnәdlәrindә әks etdirilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә nәzarәt etmәk. - Dövlәt büdcәsinә ödәnişlәrin düzgün hesablanması vә vaxtında köçürülmәsini tәmin etmәk; - Vergilәr üzrә hesabatların tәrtib/tәqdim edilmәsini tәmin etmәk; - Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna hesabatların tәqdim edilmәsi vә sosial ayırmaların hesablanmasını tәmin etmәk; - Mühasibat uçotunun aparılması qaydalarını rәhbәr tutaraq mühasibat uçotunun aparılmasını müәssisәdә vә tәsisçisi o ...
  әtraflI

Scroll to Top