Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Construction Manager

  Yanvar 15, 2021 @ 08:27|0 Şәrh

  Responsibilities outline: Plans and analyses all possible construction methodologies and recommends the best options, Interprets construction drawings and studies the contract documents and applicable standards or specifications prior to execution Determine all required resources (manpower, equipment and materials) from start to finish with attention to budgetary limitations Collaborate with engineers, architects etc. to determine the specifications of the project Plan all construction operations and ability to evaluate manhours for activities and schedule intermediate phases and milestones ...
  әtraflI
 • CRM / Şöbә müdiri (closed)

  Noyabr 06, 2020 @ 10:15|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri: Müştәrilәrin mәlumat bazasının idarә edilmәsi: Mәlumat bazasında müştәrilәr haqqında әsas informasiyanın saxlanılması Verilәnlәr bazasına yeni müştәrilәr haqqında mәlumatın vaxtında, tam vә keyfiyyәtli ötürülmәsinin tәşkili vә nәzarәtdә saxlanılması Müştәri mәlumat bazasının fasilәsiz işinә nәzarәt, problemlәrin yaranması halında - bu haqda uyğun bölmәlәrә mәlumatın verilmәsi CRM sisteminin qurulması: Verilәnlәr bazasının statistik mәlumatları, daimi olaraq onların tәhlili vә seqmentlәşdirilmәsi (bir vә ya bir neçә reklam kampaniyası üçün) Marketinq layihәlәrinin aparılmas ...
  әtraflI
 • Әmәliyyat vә bazar risklәrinin idarә edilmәsi Departamentinin Direktoru

  Sentyabr 30, 2020 @ 06:56|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri: Әmәliyyat vә bazar risklәrinin identifikasiyası, qiymәtlәndirilmәsi vә idarә edilmәsinin üçün AR MB normativ sәnәdlәrinin tәlәblәrinә uyğun effektiv sisteminin formalaşdırılması vә dәstәklәnmәsi: Әsasnamәyә vә Bankın digәr normativ sәnәdlәrinә müvafiq olaraq Departamentin proseslәrinin idarә olunması, hәmçinin әrisklәrin minimallaşdırılması mәqsәdilә әmәliyyat vә bazar risklәri haqqında mәlumatların toplanması proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsi; Departamentin әmәkdaşlarının fәaliyyәtinә rәhbәrlik; Departament haqqında Әsasnamәnin, әmәliyyat risklәrinin idarә edilmәsi Siyas ...
  әtraflI
 • IT Security Unit Head

  Sentyabr 30, 2020 @ 06:36|0 Şәrh

  Responsibilities: Steers and manages the definition of information technology security processes & policies, methods & systems; Steers and manages the process of auditing technology vendors from security perspective; Steers and manages the monitoring of technology systems and networks for incidents & violations and technology security metrics compliance; Manages the identification and escalation of technology security incidents; Responsible for the identification and report of general technology security risks and develop case for change; Responsibility for the development & delivery of tec ...
  әtraflI
 • PR Menecer

  Sentyabr 30, 2020 @ 06:31|0 Şәrh

  Vәzifә üzrә öhdәliklәr: Bankın PR strategiyasının hazırlanması; PR fәaliyyәti üçün plan vә büdcәnin hazırlanması; Mövcud media әlaqәlәrinin saxlanılması vә yenilәrinin qurulması; Press relizlәr, çıxışlar, müsahibәlәr üçün mәzmunun yaradılması; PR nәticәlәrini aylıq olaraq izlәmәk; PR şöbәsi üçün KPI-ların tәyin edilmәsi vә onların ölçülmәsi; PR şöbәsinin iş prosesinә nәzarәt; KSM vә sponsorluq layihәlәrinin tәşkili vә idarәolunması; Rüblük vә illik maliyyә hesabatların tәhlili; Daxili PR üzrә planın hazırlanması vә icrası. Vәzifәyә uyğun Sizdәn tәlәblәrimiz: İctimaiyyәtlә әlaqәlәr sahәsindә ...
  әtraflI

Scroll to Top