Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Field Service Sales

  Fevral 22, 2019 @ 11:33|0 Şәrh

  Objectives of this Role Represent our company’s products and services, starting with a deep and comprehensive understanding and following with consumer research to identify how our solutions meet needs, Meet weekly, monthly, and annual sales quotas through the successful implementation of sales and marketing strategies and tactics, Generate leads and build relationships planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets, Develop and implement territory action plan through comprehensive data analysis, and adjust sales techniques based on interactions and ...
  әtraflI
 • SATICI-KONSULTANT (600 AZN + \%)

  Fevral 21, 2019 @ 09:00|0 Şәrh

  İş barәdә mәlumat: Mәhsul vә xidmәt barәsindә müştәrilәrә tam dolğun mәlumat verilmәsi Mebel, dizayn vә dekor üzrә satışların tәşkil edilmәsi Mağazada sәrgilәnәn bütün mәhsullar vә kataloqlar haqqında tam şәkildә mәlumatı olmalı Müştәrilәr ilә ünsiyyәt qurmaq, dinlәmә bacarığı Namizәdә tәlәblәr Yaş: 22-35 Tәhsil: Orta Iş tәcrübәsi: 3 ildәn artıq Qadın namizәd, xoş görkәmli, yüksәk zövqә malik Azәrbaycan,Rus dillәri yüksәk sәviyyәdә bilmәli (İngilis dili qarşılanır) Satışın psixologiyası vә prinsiplәrinin bilmәli Danışıq qabiliyyәti yüksәk olan Liderlik bacarığı Mәsuliyyәtli vә dәqiq Müşt ...
  әtraflI
 • Baş mühasib (Maliyyә direktoru) - Ә/H 2500 azn

  Fevral 19, 2019 @ 06:52|0 Şәrh

  İş barәdә mәlumat: - Vergi , DSMF vә Stastistika hesabatlarının hazırlanması vә aidiyyatı orqanlara tәqdim edilmәsi - Gündәlik vә aylıq hesabatlarının tәrtib edilmәsi - Kassa , Bank, Xәzinәdarlıqla әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi - Debitor vә kreditor hesablaşmalar - Әmәk haqqı hesablanması - Aylıq xәrclәr smetasının planlaşdırılması vә xәrclәrin planı uyğun sәrfiyyatına nәzarәt - Әsas vәsaitlәr , mal-materialların uçotunun aparılması - Aylıq , rüblük vә illik hesabatların dövlәt orqanlarına göndәrilmәsi - AR Әmәk Mәcәllәsinә әsasәn sәnәdlәşmә - Maliyyә hesabat formalarının hazırla ...
  әtraflI
 • Ведущий PL/SQL разработчик (2500 azn)

  Fevral 13, 2019 @ 14:10|0 Şәrh

  Требования: высшее техническое образование; опыт разработки программного обеспечения не менее 4-х лет опыт работы SQL. PL/SQL системное мышление, аналитические способности большим плюсом будет знание банковской предметной области и опыт в программировании автоматизированных банковских систем так же желательны: опыт администрирования БД Oracle; опыт работы с XML; опыт программирования приложений MS Office; опыт работы с платежными системами XOHKS, AZIPS, SWIFT; Обязанности: выполнение доработок на основе технических заданий в текущем функционале АБС (Автоматизированная Банковская Система) а ...
  әtraflI
 • Ведущий андеррайтер/ Корпоративные кредиты (1800 azn)

  Fevral 13, 2019 @ 14:09|0 Şәrh

  Требования: Опыт работы аналитиком в банке, инвестиционной компании, рейтинговом агентстве или иных финансовых структурах; Проведение детального анализа финансово-хозяйственной деятельности корпоративных заемщиков, анализ финансовой отчетности (назначение основных отчетов бухгалтерского учета - баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о движении денежных средств); Знание CASH FLOW, P&L, анализа долгового портфеля, бизнес плана, обеспечения по кредиту; Умение самостоятельно структурировать сделки, составлять прогнозы и рекомендации на основе сделанных анализов, грамотное изложение резуль ...
  әtraflI

Scroll to Top