Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Maraqlı Linklәr

Bizim Kitabxana

 • Performansın effektiv idarәedilmәsi

  Fevral 27, 2017 @ 06:14|0 Şәrh

  Performansı effektiv idarәetmә sistemlәri menecerlәri vә hәmkarları birgә işlәmәyә, açıq şәkildә ünsiyyәt saxlamağa vә müntәzәm olaraq әks әlaqәni tәmin etmәyә stimul yaradır. Performansın idarәedilmәsi qarşıya qoyulmuş hәdәfә ondan gözlәnilәn tәrzdә nail olmalıdır. Lakin çox әksәr hallarda reallıq baxışı әks etdirmir. Zәif tәşkil edilmiş vә yaxud zәif idarә olunan performansın idarәedilmәsi sxemlәrinin neqativ nәticәlәrini aşağıdakı kimidir: İşçilәr öz iş performansları ilә әlaqәdar qeyri-adekvat cavab aldıqda zәif motivasiya Nәzarәtçilәr vә işçilәr arasında performansla bağlı az vә yaxud ...
  әtraflI
 • “3 R“ ???

  Fevral 03, 2017 @ 07:25|0 Şәrh

  “3 R“ “Zamanında, uyğun vәzifәyә, layiqli işçi” prinsipi İşә qәbul ilә әlaqәdar idarәetmә sahәsindә geniş yayılmış “Zamanında, uyğun vәzifәyә, layiqli işçi” (İngilis dilindә “3 R prinsipi”- right person, right time, right position) prinsipi ilә tanışlıq menecerin işçi seçimindә onun reallıqdan çıxış etmәsinә dәstәk olar. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә idarәetmә siyasәtini peşәkar әsasda qurmağı qarşısına mәqsәd qoymuş tәşkilat vә şirkәtlәrdә bu prinsip daim gözlәnilir. Prinsip belә izah olunur: vәzifә vaxtında tutulmalıdır; vәzifәyә ona uyğun şәxs tәyin olunmalıdır; әmәkdaş öz bilik, bacarıq sәviyy...
  әtraflI
 • Biznes Etika

  Yanvar 27, 2017 @ 06:49|0 Şәrh

  “Heç bir şey nәzakәt qәdәr ucuz başa gәlәn vә yüksәk qiymәtlәndirilәn deyil”. Servantes İşgüzar hәyatın әn әsas faktoru insanlar arası normal münasibәtlәr qurmaq vә konfliktlәrdәn uzaq durmaq qabiliyyәtidir. Rokfeller bu barәdә belә deyir: “Mәn işçilәrimә mәhz insanlarla münasibәt qurmaq qabiliyyәtlәrinә görә bütün digәr qabiliyyәtlәrindәn yüksәk ödәniş etmәyә hazıram.” Menecerin ( elәcә dә digәr insanların) davranış tәrzi – özünü aparması, onu әhatә edәn insanlara münasibәti, nitqindә istifadә etdiyi ifadәlәri, sәs tonu, intonasiyası, yerişi, әl-qol hәrәkәtlәri, jestlәri vә mimikası onun ...
  әtraflI
 • Biznesinizin “qanı”

  Dekabr 12, 2016 @ 05:38|0 Şәrh

  Müştәrilәr bizim şirkәtimizi maliyyәlәşdirirlәr, hesablarını ödәyir, eyni zamanda bizi әmәk haqqı ilә tәmin edirlәr. Ona görә dә biz onların qayğısına qalmalıyıq. Bunu biz etmәsәk, çox güman ki, rәqiblәrimiz edәcәk. Biznesinin inkişafı üçün hәr bir şirkәt müştәrilәrinin dәyişәn tәlәblәrini başa düşmәli vә onları ödәmәlidir. Müştәrilәrin maraqlarını birinci yerә qoymaqla biz onların etimadlarını doğrulda bilәrik vә gәlәcәkdә onlarla iş birliyi qura bilәrik. Müştәrilәri, hәtta onlar böyük şirkәt olsalar belә, bir fәrd kimi qәbul etmәk lazımdır. Müştәrilәrin tәlәblәri daim dәyişә bilәr. Müştәr...
  әtraflI
 • işgüzar hәyat

  Dekabr 02, 2016 @ 05:55|0 Şәrh

  “Heç bir şey nәzakәt qәdәr ucuz başa gәlәn vә yüksәk qiymәtlәndirilәn deyil”. Servantes İşgüzar hәyatın әn әsas faktoru insanlar arası normal münasibәtlәr qurmaq vә konfliktlәrdәn uzaq durmaq qabiliyyәtidir. Rokfeller bu barәdә belә deyir: “Mәn işçilәrimә mәhz insanlarla münasibәt qurmaq qabiliyyәtlәrinә görә bütün digәr qabiliyyәtlәrindәn yüksәk ödәniş etmәyә hazıram.” Menecerin ( elәcә dә digәr insanların) davranış tәrzi – özünü aparması, onu әhatә edәn insanlara münasibәti, nitqindә istifadә etdiyi ifadәlәri, sәs tonu, intonasiyası, yerişi, әl-qol hәrәkәtlәri, jestlәri vә mimikası onun ...
  әtraflI

Scroll to Top