Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Maraqlı Linklәr

Bizim Kitabxana

  • "Qatar" Müәllif: Gülzar Quliyeva

    Fevral 20, 2013 @ 18:23|0 Şәrh

    Minmişik bir qatara, Sürәt qatarı... Kompassız, Şütüyür dayanmadan, amansız, reyslәr üzәrindә, Dayanacaqsız... Gedirik hara, niyә, kimlә? Fәrqinә varmadan. Minmişik bir qatara İstiqamәtini sormadan. Bizimmi bu qatar, özgәninmi? Bilәn bir sәrnişin varmı? Pәncәrә önündә gözәl mәnzәrә - Dağ, dәrә, dәniz. Sürәtin hәddindәn mәnzәrәni görәn, bilәn, duyan varmı? Qatardan ensәk, havanı ciyәrlәrimizә çәksәk tәr- tәmiz. Baş qaldırıb göyә baxsaq, sәma mavi, әtraf gül-çiçәk. Dәrsәk, iylәsәk könlümüz açılar, ruhumuz dincәlәr. Bizsә bundan xәbәrsiz. Dayanacağımız hansı? Bilmirik. Harada enmәliy...
    әtraflI

Scroll to Top