Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Maraqlı Linklәr

Bizim Kitabxana

 • Strateji İdarәetmә

  Oktyabr 13, 2014 @ 07:51|0 Şәrh

  Müvәffәqiyyәtli olmaq, böyük uğurlar qazanmaq istәyәn menecer strateji olmalıdır. Strategiya nәdir? Strategiya mәqsәd vә istiqamәtin davamlı müәyyәn edilmәsi prosesi kimi müәyyәn edilir. Onun әsas mәqsәdi tәşkilatın bacarıq vә resurslarını mütәrәqqi yolla xarici mühitdә mövcud olan imkanlara uyğunlaşdırmaq vә strategiyanın müxtәlif aspektlәrinin bir-biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә uzlaşdığına әmin olmaqdır. Rozabes Moss Kanter dediyi kimi strateji idarәçiliyin әsas mәqsәdi gәlәcәk üçün hazırlanan hal-hazırki fәaliyyәtlәri müәyyәn etmәk vә dәyişikliklәr üçün mexanizmlәr tәşkil etmәkdir. Onların әs...
  әtraflI
 • Müsahibәdә tez-tez soruşulan suallar.

  Iyul 18, 2014 @ 07:00|0 Şәrh

  Diqqәtinizә intervyular zamanı namizәdlәrә tez-tez ünvanlanan sualları çatdırırıq. Bu suallar namizәdi daha yaxşı tanımaq mәqsәdi daşıyır. Müsahibәyә getmәmişdәn öncә bu suallar әsasında hazırlaşa bilәrsiniz:1. Nәyә görә .......universitetin .......fakultәsini seçdiniz? Yenidәn tәhsil seçimi etsәydiniz yenә hәmin seçimi edәrdinizmi?2. Universitet (treyninqlәr) sizә gәlәcәk ixtisasınız üzrә kifayәt qәdәr nәzәri biliklәr verdimi?3. Universitetdә/iş yerinizdә qürur duyduğunuz, fәxr etdiyiniz nailiyyәtiniz barәdә danışın.4. Universitet qiymәtlәrinizdәn nә qәdәr razısınız? Qiymәtlәrinizin yaxşı/әla...
  әtraflI
 • Xoşbәxt olmağın 8 qaydası

  May 30, 2014 @ 05:48|0 Şәrh

  Fәrqli millәtlәrin alimlәrinin apardığı 13 araşdırmada xoşbәxt olmağın 8 qaydası tapılıb. Әslindә, xoşbәxt olmaq biz düşündüyümüz qәdәr çәtin deyil. 8 qaydaya әmәl edәrәk hәyatdan zövq ala bilәrik. 1. Hәr gün 6 saatdan çox yatın - Araşdırmaçılar, gecә 6 saatdan az yatanların özünü yaxşı hiss elәmәdiyini deyib. 6 saatdan çox yatanlar isә günә yaxşı әhvalda başlayır. Uşaqlar vә gәnclәr 8 saatdan çox yatmalıdır. 2. Hәdәflәriniz olsun – Böyük ya da kiçik hәdәflәri olanlar üzüntüdәn, kәdәrdәn daha tez xilas olur. Hәdәflәrin reallaşmasında rolu, kömәyi olan çevrә ilә qurulan münasibәtlәr dә xoşbәxtl...
  әtraflI
 • İşә qәbulda

  May 07, 2014 @ 04:53|0 Şәrh

  “3 R“ “Zamanında, uyğun vәzifәyә, layiqli işçi” prinsipi İşә qәbul ilә әlaqәdar idarәetmә sahәsindә geniş yayılmış “Zamanında, uyğun vәzifәyә, layiqli işçi” (İngilis dilindә “3 R prinsipi”- right person, right time, right position) prinsipi ilә tanışlıq menecerin işçi seçimindә onun reallıqdan çıxış etmәsinә dәstәk olar. İnkişaf etmiş ölkәlәrdә idarәetmә siyasәtini peşәkar әsasda qurmağı qarşısına mәqsәd qoymuş tәşkilat vә şirkәtlәrdә bu prinsip daim gözlәnilir. Prinsip belә izah olunur: vәzifә vaxtında tutulmalıdır; vәzifәyә ona uyğun şәxs tәyin olunmalıdır; әmәkdaş öz bilik, bacarıq sәviyy...
  әtraflI
 • Üç süzgәc

  Mart 04, 2014 @ 05:51|0 Şәrh

  Üç süzgәc...Bir nәfәr Sokrata yaxınlaşaraq deyir:— Bilirsәn, dostun sәnin haqqında mәnә nә dedi?— Dayan – deyәrәk Sokrat onun sözünü kәsir – demәk istәdiyin hәr sözü üç süzgәcdәn keçir, sonra danış.— Üç süzgәc?— Bir şeyi danışmamışdan öncә, deyәcәklәrini üç süzgәcdәn keçirmәlisәn. İlk olan doğruluq süzgәcidir. Әminsәn ki, deyәcәklәrin tam doğrudur?— Xeyr, mәn sadәcә bunu eşitmişәm.—Demәli, dediklәrinin hәqiqәt olub-olmadığını bilmirsәn. İkinci süzgәc xeyirxahlıq süzgәcidir. Sәn mәnim dostum haqqında nә isә yaxşı bir şey demәk istәyirsәn?— Xeyr, әksinә.— Demәli, – deyә Sokrat davam edir, – sәn ...
  әtraflI

Scroll to Top