Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Maraqlı Linklәr

Bizim Kitabxana

 • Beyin vә davranış

  Iyun 05, 2015 @ 07:42|0 Şәrh

  Siz özünüzü hansı kateqoriyaya aid edirsiniz? Psixoloqların müәyyәn etdiyinә görә biz digәrlәrinә münasibәtimizdә vә cavablarımızda aşağıdakı 3 formadan birinә görә hәrәkәt edirik. Aqressiv davranış, ünsiyyәt - İnsanın öz fikirlәrini vә hisslәrini kobud formada ifadә etmәsidir. Aqressiv olmaqla insanlar öz istәdiklәrini, ehtiyaclarını vә hüquqlarını digәrlәrindәn yüksәkdә tutur vә özünә görә digәr insan(lar)ın hüquqlarını pozur. Bu formanı seçәnlәr digәr insanları özlәrini uduzmuş, kiçik, bacarıqsız, dәyәrsiz vә hәtta axmaq kimi hiss etmәyә sövq edirlәr. Müti davranış, ünsiyyәt - İnsanın ü...
  әtraflI
 • İş mühitindә maaşınızın qaldırılmasını necә tәlәb etmәk olar?

  May 05, 2015 @ 06:37|0 Şәrh

  İş mühitindә maaşınızın qaldırılmasını necә tәlәb etmәk olar? Mütәxәssislәrә görә әgәr maaşınızın qaldırılmasını istәyirsinizsә, mütlәq şәkildә bunu bir başa müdirә söylәmәk sәhv addımdır. Bunun әvәzinә belә fikrinizin olduğunu bildirmәli vә müdirinizә vaxt vermәlisiniz. Barbara Corcorana görә, "Seçdiyiniz sözlәrdә diqqәtli olmalısınız, çünki sözlәr sizi aşağı çәkә bilәr”. Әgәr öz müdirinizә birbaşa “Mәn maaşımın qaldırılmasını istәyirәm” desәniz, bu olduqca ani bir davranış olaraq qәbul olunar. Bunun yerinә “Aldığım ödәnişin nәzәrdәn keçirilmәsini vә 2500 manat ilә 3000 manat arasında bir ar...
  әtraflI
 • Kitablar haqqında 6 maraqlı fakt

  Mart 13, 2015 @ 06:21|0 Şәrh

  Kitablar haqqında 6 maraqlı fakt: 1. Alimlәr hesab edirlәr ki, uşaqlara kitab oxumağı öyrәtmәk üçün әn uyğun yaş 4-6 arasıdır. Tәdqiqatlar göstәrir ki, 6-7 yaşdan sonra uşaqları oxumağa öryәtmәk daha çәtin olur.2. Statistikaya görә, kitabların 68%-ni qadınlar alır.3. Amerikada maraqlı araşdırma aparılıb. Araşdırmaya görә, üçüncü sinifdә yaxşı kitab oxuyan uşaqların gәlәcәkdә narkoman olmaq vә ya hәbsә düşmәk ehtimalları azdır.4. Kitab oğrusuna bileokliptoman deyirlәr. Әn mәşhur kitab oğrusu Stivel Blumberqdir. O, 268 kitabxanadan 23000 kitab oğurlayıb. Onun kolleksiyasının dәyәri 20 milyon dol...
  әtraflI
 • Uğur qazanmağın sirrlәri vә ya addım-addım müvәffәqiyyәtә doğru (2-ci hissә)

  Yanvar 08, 2015 @ 05:58|0 Şәrh

  Addım 1. Hәyatın qanunlarını mümkün qәdәr dәrk edәk: Keçmişdә insanların mobil telefonu yox idi vә onlar çox uzaqdakı adamla danışmağın mümkün olmadığına әmin idilәr. Lakin belә deyildi. Bir gün fәrqli düşünmәyә qәrar verәn insan telefonu kәşf etdi. Uğurun sәbәbi – insanın fәrqli düşünmәsindәdir. O, qәbul olunmuş qanunlara yalnız mәlum olan qanunlar kimi baxmaq sәviyyәsindә inkişaf etmiş tәfәkkürә yetişәn zaman adi hәyata fәrqli yanaşmağı bacarır. Telefonu kәşf edәn alim öz dövrünün insanlarına nisbәtәn daha dәrindәn dәrketmә sәviyyәsinә çatmaqla buna nail oldu. Başımızdakı fikirlәrin necә ol...
  әtraflI
 • Uğur qazanmağın sirrlәri vә ya addım-addım müvәffәqiyyәtә doğru (1-ci hissә)

  Dekabr 16, 2014 @ 11:36|0 Şәrh

  Hәr birimiz hәyatımızı başa düşdüyümüz kimi yaşayırıq. Onun mәnasını da dәrk edә bilәcәyimiz tәrzdә anlayır vә psixikamızda canlandırdığımız obraza vә meyarlara uyğun hәrәkәt edirik. Lakin çox zaman bizim dünyanın bir parçası olduğumuzu unudub obyektiv qanunlardan kәnar mülahizәlәrә dә uyuruq. Kainatı idarә edәn qanunauyğunluqların çәrçivәsindәn kәnarda nә isә axtardıqda hәyatımız çәtinlәşir vә әziyyәt çәkirik. Demәli, Biz hәyatın qanunlarını dәrk edib onlara әmәl etmәyi öyrәnsәk, tәbii ki müvәffәqiyyәt qazanacağıq. Әslindә müvәffәqiyyәt qanunlarını öyrәnmәk vә reallaşdırmaq düşündüyümüzdәn a...
  әtraflI

Scroll to Top