Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Maraqlı Linklәr

Bizim Kitabxana

 • Müsahibә Sualları

  Noyabr 21, 2016 @ 05:49|0 Şәrh

  Namizәdi tanimaq mәqsәdi daşiyan ümumi suallar Nәyә görә .......universitetin .......fakultәsini seçdiniz? Yenidәn tәhsil seçimi etsәydiniz yenә hәmin seçimi edәrdinizmi? Universitet (treyninqlәr) sizә gәlәcәk ixtisasınız üzrә kifayәt qәdәr nәzәri biliklәr verdimi? Universitetdә/iş yerinizdә qürur duyduğunuz, fәxr etdiyiniz nailiyyәtiniz barәdә danışın. Universitet qiymәtlәrinizdәn nә qәdәr razısınız? Qiymәtlәrinizin yaxşı/әla olmamasını necә izah edәrsiniz? Xarakterinizdә 5 әn güclü xüsusiyyәti sadalaya bilәrsinizmi? Siz faktlarla/rәqәmlәrlә yoxsa insanlarla işiәmәyi sevirsiniz? Zәif...
  әtraflI
 • Korporativ mәdәniyyәt

  Noyabr 03, 2016 @ 07:07|0 Şәrh

  Korporativ mәdәniyyәt dedikdә nә başa düşülür? Korporativ mәdәniyyәt mövzusu bir sıra suallar doğurur. Biz mәdәniyyәtlәri tanıya/müәyyәn edә bilirikmi? Mәdәniyyәt strategiya ilә müәyyәn olunur? Mәdәniyyәtlәr necә idarә olunur vә yaxud dәyişdirilir? Bu suallara düzgün cavab vermәk üçün mәdәniyyәt anlayışını açıqlamaq vә onun tәşkilatların fәaliyyәtinә tәsirini araşdırmaq lazımdır. Mәdәniyyәt tәşkilat üzvlәrinin bölüşdüyü vә yeni üzvlәrә onların özlәrini hiss etmәlәri, düşünmәlәri vә davranmalarının düzgün yolu kimi tәlqin edilәn dәyәrlәr, normalar, inanclar vә anlayışlar mәcmusudur. O, tәşki...
  әtraflI
 • Pul pis şeydir?

  Sentyabr 28, 2016 @ 06:37|0 Şәrh

  “Pul pis şeydir, insanları korlayır, dәyişdirir” deyәnlәrin nәzәrinә! Pul yaxşı şeydir. Çünki o sağlam düşüncәli vә yüksәk mәnәviyyatlı insanları daha da güclü edir. Onlara böyük xeyriyyәçi işlәr görmәyә maliyyә imkanını mәhz pul yaradır vә onları dünyaya – milyonlarla insanlara tanıtdırır. Zeynalabdin Tağıyev, Warren Buffet, Muhammad Ali vә digәr böyük ürәkli insanlar kimi... Pul yaxşı şeydir. Çünki o tamahkar adamların tam puldan asılı olduğunu vә ona görә dәyişdiklәrini , primitivliklәrini üzә çıxarıb insanlara daha yaxşı, yaxından tanıtdırır, sizdә “Pul pis şeydir, insanları korlayır, dәyi...
  әtraflI
 • Bilmәk tәtbiq etmәkdir!

  Sentyabr 04, 2016 @ 20:03|0 Şәrh

  İnsanlar çox zaman müәyyәn әdәbiyyatlarda oxuduqlarının vә tәlimlәrdә eşitdiklәrinin onlar üçün yenilik olmadığını, bunları bildiklәrini, bu barәdә az vә ya çox mәlumatlı olduqlarını söylәyirlәr. Әslindә onlar haqlıdırlar. Onlar bәzәn mövzu әtrafında tәlimçidәn daha mәlumatlı ola bilәr. Lakin onlar “bildiklәrini” demәk olar ki, heç tәtbiq etmәdiklәrini vә ya nadir hallarda etdiklәrini etiraf edirlәr. Sizcә buna sәbәb nәdir? Niyә insanlar çox şeylәrin necә edilmәli olduğu barәdә nәzәri biliklәrә malik olduqları halda onu deyil, daha başqa – adәt etdiklәri yanaşmanı tәtbiq edirlәr? Mәsә...
  әtraflI
 • Müştәrilәr

  Avqust 12, 2016 @ 08:10|0 Şәrh

  Müştәrilәr bizim şirkәtimizi maliyyәlәşdirirlәr, hesablarını ödәyir, eyni zamanda bizi әmәk haqqı ilә tәmin edirlәr. Ona görә dә biz onların qayğısına qalmalıyıq. Bunu biz etmәsәk, çox güman ki, rәqiblәrimiz edәcәk. Biznesinin inkişafı üçün hәr bir şirkәt müştәrilәrinin dәyişәn tәlәblәrini başa düşmәli vә onları ödәmәlidir. Müştәrilәrin maraqlarını birinci yerә qoymaqla biz onların etimadlarını doğrulda bilәrik vә gәlәcәkdә onlarla iş birliyi qura bilәrik. Müştәrilәri, hәtta onlar böyük şirkәt olsalar belә, bir fәrd kimi qәbul etmәk lazımdır. Müştәrilәrin tәlәblәri daim dәyişә bilәr. Müştәr...
  әtraflI

Scroll to Top