Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Pul pis şeydir?

“Pul pis şeydir, insanları korlayır, dәyişdirir” deyәnlәrin nәzәrinә!

Pul yaxşı şeydir. Çünki o sağlam düşüncәli vә yüksәk mәnәviyyatlı insanları daha da güclü edir. Onlara böyük xeyriyyәçi işlәr görmәyә maliyyә imkanını mәhz pul yaradır vә onları dünyaya – milyonlarla insanlara tanıtdırır. Zeynalabdin Tağıyev, Warren Buffet, Muhammad Ali vә digәr böyük ürәkli insanlar kimi...

Pul yaxşı şeydir. Çünki o tamahkar adamların tam puldan asılı olduğunu vә ona görә dәyişdiklәrini , primitivliklәrini üzә çıxarıb insanlara daha yaxşı, yaxından tanıtdırır, sizdә “Pul pis şeydir, insanları korlayır, dәyişdirir” kimi fikirlәri formalaşdıran çoxsaylı tanıdıqlarınız kimi ...

Belә olduğu tәqdirdә “Pul pis şeydir, insanları dәyişdirir” demәk vә düşünmәk nә qәdәr düzgün olar?!:)

P.S. Sadәcә ikinci qrupa aid olanlar o qәdәr zәifdir ki, onlar pulu deyil, pul onları idarә edir...

Gülzar Quliyeva


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top