Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Orta Vәzifәlәr üzrә Kouçinq

Orta Vәzifәlәr üzrә Kouçinq

GDG Professionals şirkәti orta vәzifәlәr üzrә kouçinqi rәhbәr vәzifәlәr üzrә kouçinqdәn fәrqlәndirir. Orta vәzifәdә olan menecerlәr hәm tabe olduqları rәhbәrlәri mәmnun, tәmin etmәli, hәm dә işçilәrin gözlәntilәrini qarşılamalı olduğundan bu vәzifәlәrin kouçinqi daha çox vaxt, cәhd, mәsuliyyәt vә peşәkarlıq tәlәb edir. Bu vәzifәlәr üzrә sәmәrәli idarәetmәni tәmin etmәk üçün müvәffәqiyyәtli idarәetmә sahәsindә bilik, müstәqillik vә üz-üzә ünsiyyәt bacarığı tәlәb olunur. Orta vәzifәlәr üzrә biznes kouçunuz olaraq, GDG Professionals şirkәti sizin şirkәtә müvafiq vә tәtbiqә hazır olan nәticәlәr verәcәyinizә tәminat verir.

İdarәetmә sahәsindә kouçinq üzrә böyük tәcrübәyә malik olan GDG Professionals müştәrilәrin idarәetmә üzrә heyәtinin sәmәrәliliyini artırmaq yolu ilә fәaliyyәtlәrini tәkmillәşdirmәlәri üçün mәhz bu xidmәtdәn yararlanmağı tәklif edir.

 

Orta vәzifәlәr üçün kouçinq üzrә Şirkәtimizin tәklif etdiyi xidmәtlәr sırasına aşağıda sadalananlar daxildir:

  • Ünsiyyәt vә idarәetmә üslubları
  • Fәrdi olaraq güclü vә zәif tәrәflәrin tәhlili
  • Müvafiq vәzifә üzrә şirkәtin qoyduğu tәlәblәr vә gözlәntilәri
  • Şәxsi idarәtetmә sahәsindә dәqiq idarәçilik
  • İş vә şәxsi hәyat arasında tarazlığın qorunub saxlanılması
  • Özünü vә vaxtı idarәetmә
  • Karyera ilә bağlı mәsәlәlәr
  • Daha çox sınaqlara vә mәsuliyyәtә hazır olmaq
  • Danışıqlar
Scroll to Top