Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Maraqlı Linklәr

Bizim Kitabxana

 • Strategiya nәdir?

  Iyul 11, 2016 @ 10:26|0 Şәrh

  Strategiya nәdir? Strategiya gәlәcәyin formalaşmasıdır. Korporativ strategiya isә şirkәtin gәlәcәyinin formalaşmasıdır. Strategiya mәqsәd vә ambisiyalara nail olmaq üçün istifadә edilir. İki şey arasında hәrәkәt edilir:1) hara getmәk istәyi; 2) istәnilәn yerә çatmaq üçün nә etmәli. Böyük strategiya öz gәlәcәyinizi formalaşdırmaq üçün әn qısa yoldur. Çizkeyk fabrikinin uğurlu strategiyasını nümunә kimi nәzәrinizә çatdırırıq. Çizkeyk fabriki bir milyard dollarlıq korporasiyaya çevrilmişdir. Onun uğur üçün vasitәsi kiçik strateji hissәlәrdәn ibarәtdir. Tәsisçi adi yemәk zamanı menyudakı çeşidlәri...
  әtraflI
 • İşgüzar hәyat

  Aprel 13, 2016 @ 05:26|0 Şәrh

  “Heç bir şey nәzakәt qәdәr ucuz başa gәlәn vә yüksәk qiymәtlәndirilәn deyil”. Servantes İşgüzar hәyatın әn әsas faktoru insanlar arası normal münasibәtlәr qurmaq vә konfliktlәrdәn uzaq durmaq qabiliyyәtidir. Rokfeller bu barәdә belә deyir: “Mәn işçilәrimә mәhz insanlarla münasibәt qurmaq qabiliyyәtlәrinә görә bütün digәr qabiliyyәtlәrindәn yüksәk ödәniş etmәyә hazıram.” Menecerin ( elәcә dә digәr insanların) davranış tәrzi – özünü aparması, onu әhatә edәn insanlara münasibәti, nitqindә istifadә etdiyi ifadәlәri, sәs tonu, intonasiyası, yerişi, әl-qol hәrәkәtlәri, jestlәri vә mimikası onun ...
  әtraflI
 • Xöşbәxtliyin sirri

  Fevral 18, 2016 @ 07:59|0 Şәrh

  Bәzi statistikalar göstәrir ki, 80% insanlar işlәdiklәri işi sevmirlәr. Buna görә dә әtrafda bir çox xöşbәxt olmayan insanların gәzmәsi tәәccüblü deyil. Biz hәyatımızın çox hissәsini işә sәrf edirik. Bu sәbәbdәn özünüzә zövq aldığınız karyeranı seçin- sevmәdiniyiz işdәn әldә etdiyiniz әlavә gәlirә görә o işi görmәyinizә dәymәz. Özünüzә xüsusi maraqlarınızı hәyata keçirә bilәcәyiniz vә hobbilәrinizdәn zövq ala bilәcәyiniz vaxt yaradın....
  әtraflI
 • Strategiya nәdir

  Yanvar 06, 2016 @ 12:21|0 Şәrh

  Müvәffәqiyyәtli olmaq, böyük uğurlar qazanmaq istәyәn menecer strateji olmalıdır. Strategiya nәdir? Strategiya mәqsәd vә istiqamәtin davamlı müәyyәn edilmәsi prosesi kimi müәyyәn edilir. Onun әsas mәqsәdi tәşkilatın bacarıq vә resurslarını mütәrәqqi yolla xarici mühitdә mövcud olan imkanlara uyğunlaşdırmaq vә strategiyanın müxtәlif aspektlәrinin bir-biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә uzlaşdığına әmin olmaqdır. Rozabes Moss Kanter dediyi kimi strateji idarәçiliyin әsas mәqsәdi gәlәcәk üçün hazırlanan hal-hazırki fәaliyyәtlәri müәyyәn etmәk vә dәyişikliklәr üçün mexanizmlәr tәşkil etmәkdir. Onların ә...
  әtraflI
 • Özümüzü işә necә motivasiya edәk?

  Oktyabr 14, 2015 @ 10:17|0 Şәrh

  Özümüzü işә necә motivasiya edәk?Bәzәn elә olur ki, qarşımıza müәyyәn bir mәqsәd qoymağımıza baxmayaraq bu mәqsәdә nail olmaq üçün biz şәxsi motivasiya tapa bilmirik. Biz mәqsәdin vacibliyini anlayırıq, gözlәdiyimiz bonusların siyahısını bilirik, lakin özümüzü işlәmәyә mәcbur edә bilmirik. Bu mәqalәdә biz sizә özünüzü neçә motivasiya edә bilәcәyiniz haqqında tövsiyyәlәri tәqdim edәcәyik:Özünüzü pozitiv şeylәrә köklәyin. Pessimistlәr özlәrini daha çәtin motivasiya edirlәr. Yeni uğurlar vә nailiyyәtlәr onlara sevinc bәxş etmir. Optimistlәr isә yeni qalibiyyәtlәrә can atırlar, asanlıqla yeni tanı...
  әtraflI

Scroll to Top