Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Performansın effektiv idarәedilmәsi

 

Performansı effektiv idarәetmә sistemlәri menecerlәri vә hәmkarları birgә işlәmәyә, açıq şәkildә ünsiyyәt saxlamağa vә müntәzәm olaraq әks әlaqәni tәmin etmәyә stimul yaradır. Performansın idarәedilmәsi qarşıya qoyulmuş hәdәfә ondan gözlәnilәn tәrzdә nail olmalıdır. Lakin çox әksәr hallarda reallıq baxışı әks etdirmir. Zәif tәşkil edilmiş vә yaxud zәif idarә olunan performansın idarәedilmәsi sxemlәrinin neqativ nәticәlәrini aşağıdakı kimidir:

  • İşçilәr öz iş performansları ilә әlaqәdar qeyri-adekvat cavab aldıqda zәif motivasiya
  • Nәzarәtçilәr vә işçilәr arasında performansla bağlı az vә yaxud heç bir kommunikasiyanın olmaması
  • Nәzarәtçinin vaxtının qeyri-sәmәrәli istifadәsi
  • Ayrıseçkilik fәaliyyәtlәrinә görә narazılıq 

 

Performansın effektiv idarәedilmәsinin prinsiplәri:

  1. Aydın mәqsәdlәrә vә ölçülә bilәn uğur meyarlarına malik olmaq;
  2. Asan başa düşülәn olması;
  3. İşçilәrә tәşkilatın hәdәflәri ilә onların performans hәdәflәri arasında aydın tәsәvvür formalaşdırmağa imkan vermәk;
  4. Vәzifәnin aydın olmasına vә performansın tәkmillәşmәsinә köklәnmәk;
  5. Tәlim vә inkişaf infrastrukturu ilә yaxından tanış olmaq;
  6. Әdalәt vә şәffaflığın tәmin edilmәsi üçün mәqsәdlәrin aydın şәkildә anlaşılmasını tәmin etmәk.

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top