Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Kommersiya Meneceri

 

   

Kommersiya meneceri

 • Müәssisәnin müәyyәn fәaliyyәt sahәsi üzrә işlәri tәşkil etmәk;
 • İşәgötürәnin ona hәvalә edilmiş sәlahiyyәtlәrindәn irәli gәlәn işlәri yerinә yetirmәk;
 • İşlәrin yerinә yetirilmәsi mәqsәdi ilә tabelikdә olan struktur bölmәlәrә vә ya işçilәrә rәhbәrlik etmәk;
 • Rәhbәrliyin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsini tәşkil etmәk;
 • Rәhbәrlik etdiyi fәaliyyәt sahәsinin struktur bölmәlәri vә ya işçilәri arasında iş bölgüsünü aparmaq;
 • Hәmin bölmәlәrin rәhbәrlәri ilә birgә sahәnin fәaliyyәt dairәsinә aid olan mәsәlәlәri müzakirә edir, onların hәll edilmәsi üçün tapşırıqlar vermәk;
 • Sahәnin işinin tәşkili üçün zәruri olan kadrların seçimindә iştirak etmәk;
 • Struktur bölmәlәrin işinә nәzarәt etmәk;
 • Tabeliyindә olan işçilәrin әmәk haqlarının artırılması vә vәzifәdә irәli çәkilmәsi, elәcә dә zәruri hallarda onlara intizam tәnbehinin verilmәsi barәdә rәhbәrliyә tәqdimatlar vermәk;
 • Öz vәzifә tәlimatını düzgün şәkildә yerinә yetirmәk, tәşәbbüskar olmaq, ixtisasını daim tәkmillәşdirmәk;
 • Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә vә digәr normativ-hüquqi aktların tәlәblәrinә ciddi riayәt etmәk, әmәk mәhsuldarlığını artırmaq, işdә  yüksәk  keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olmaq;
 • Müәssisәnin mәlumatlarının mәxfiliyinin qorumaq;
 • Әmәk mәhsuldarlığını artırmaq, işdә yüksәk keyfiyyәt göstәricilәrinә nail olmaq;
 • Şirkәtin mәqsәd vә hәdәflәri istiqamәtindә çalışmaq;
 • Direktor tәrәfindәn verilәn tapşırıqları vaxtında vә mәsuliyyәtlә yerinә yetirmәk;
 • İstifadәsindә olan müәssisә әmlakından, maliyyә vәsaitlәrindәn, rabitә, kompyuter, kommunikasiya, nәqliyyat vasitәlәrindәn vә digәr maddi-texniki avadanlıqlardan qәnaәtlә vә sәmәrәli istifadә etmәk, onlardan şәxsi maraqları naminә, habelә xidmәti vәzifәlәrinin icrası ilә әlaqәdar olmayan digәr mәqsәdlәr üçün istifadә etmәmәk;
 • İMS-i (İnteqrasiya edilmiş Menecment Sisitemi), İSO 9001:2015, İSO 14001:2015 vә İSO 45001:2018 standartların tәlәblәrinә uyğun saxlamaq vә yerinә yetirmәk.
 • Daxili intizam, Әmәyin mühafizәsi, texniki tәhlükәsizlik, istehsalat sanitariyası vә yanğın    tәhlükәsizliyi üzrә norma vә qaydalarının tәlәblәrini yerinә yetirmәk.
 • İnqlis dili mütlәqdir
 • Әmәk haqqı: 3000azn

    Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi sabina@gdg.az elektron ünvanına göndәrәsiniz.

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top