Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Effektiv Ünsiyyәt tәlimi

   

  İnsanın әn vacib ehtiyaclarından biri dә ünsiyyәtә olan ehtiyacdır. İnsanlar - şәxsi vә işgüzar hәyatda fikirlәrini ünsiyyәt vasitәsilә ifadә edir, fәaliyyәtlәrini ünsiyyәt qurmaqla hәyata keçirir. İnsanlararası münasibәtlәrin düzgün, peşәkar qurulmasında vә tәşkilatların, şirkәtlәrin uğurlu olmasında ünsiyyәtin әhәmiyyәti әvәzedilmәzdir. Ünsiyyәtin EFFEKTİV qurulması uğurun zәminidir.

Gәlin baxaq, uğur üçün bu qәdәr önәmli olan qabiliyyәt bizә öyrәdilibmi? Öyrәdilibsә, nә zaman? Ünsiyyәtimizin effektiv olması üçün hansı mәqamlara daha çox diqqәt yetirmәliyik? Zәif vә güclü ünsiyyәt arasındakı fәrqlәr nәdir? Zәif ünsiyyәti yaradan sәbәblәr hansılardır? Onları aradan necә qaldırmaq olar? Ünsiyyәtdә effektivliyә necә nail olmaq olar? Şirkәtdaxili ünsiyyәti necә peşәkar qurmaq vә idarә etmәk olar? Effektiv ünsiyyәt tәşkilatın korporativ mәdәniyyәtinә hansı töhfәlәr verә bilәr? Sizi dә bu suallar düşündürür?
Buyurun, bizә - “GDG Professionals” şirkәtinә müraciәt edin! Effektiv Ünsiyyәt tәlimindә peşәkar tәlim komandamız qeyd olunan bütün sualları cavablandırır vә ünsiyyәtlә әlaqәdar vacib mәlumatları diqqәt mәrkәzinә gәtirir. Tәlimdә ünsiyyәtә tәsir edәn әn әsas amillәrdәn biri şüuraltı faktoru, ondan irәli gәlәn mәqamlar, fәsadlar geniş tәhlil edilir vә onlara aydınlıq gәtirilir. İnsanların beyninә körpәlikdәn hәkk edilmiş fikirlәrin, mәlumatların, önyarğıların, onların ünsiyyәtinә tәsiri tәlim әrzindә geniş müzakirә olunur, onların aradan qaldırılması istiqamәtindә iştirakçılar sınanmış tәcrübәlәr vә metodlarla tanış olur. Tәlim interaktiv üsul ilә keçirilir, mövzunun daha yaxşı mәnimsәnilmәsi üçün iştirakçılara nәzәri vә praktiki tapşırıqlar verilәrәk, müzakirәlәr aparılır.
“GDG Professionals” şirkәti 24- 25.02.2022 tarixindә әlaqәdar mövzu - “Effektiv Ünsiyyәt” üzrә tәlimi PMD şirkәtlәr qrupuna aid olan “Azәrşәkәr” MMC-nin rәhbәr heyәtinә vermişdir. Diqqәtinizә tәlimdәn videolar tәqdim edirik.

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top