Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә Nazirlik Әmәkdaşlarına "Danışıqların aparılması" mövzusunda tәlim.

 

GDG Professionals şirkәti 2017-ci il İyul ayı әrzindә Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә Nazirlik Әmәkdaşlarına "Danışıqların aparılması" mövzusunda tәlim vermişdir.

Tәlimdә danışıqların müxtәlif formaları tәqdim edilir, reaksiyaların növlәri, onların danışıqlara göstәrdiyi mәnfi tәsirlәr praktiki nümunәlәr ilә diqqәt mәrkәzinә gәtirilir.

Tәlim iştirakçılara müxtәlif üsullarla yanaşı danışıqlar zamanı düzgün ünsiyyәtin, hisslәri idarә etmәyin, mövqelәrdәn deyil, maraqlardan çıxış etmәyin әhәmiyyәtini tәqdim edir. Danışıqlarda fikir bölüşmәk, fikir mübadilәsi etmәk, insanları problemlәrlә qarışdırmamaq, tәrәflәr arasında münasibәtlәri gәrginlәşdirmәmәk, korlamamaq üçün vacib olan bacarıqlar, qabiliyyәtlәr iştirakçıların işritakı ilә praktiki nümunәlәrlә tәlimdә öz әksini tapır.

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top