Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә "Әsas diqqәt әsas şeylәrә" başlıqlı növbәti tәlimimiz bu mövzuya hәsr olunmuşdur.

 

Eynştein deyir ki: “Axmaqlığın düsturu, bu günü eyni ilә dünәnki kimi yaşamaq vә bu gündәn xarüqәlәr, yeni şeylәr gözlәmәkdir”. Bu o demәkdir ki, biz hәyatımızda yeni şeylәr istәyir, vaxtımızı, hәyatımızı düzgün idarә etmәk istәyiriksә, bu günü dünәnki kimi yaşamamalıyıq. Bu günki fәaliyyәtimiz dünәnkindәn fәrqli olaraq daha çox hәyat mәqsәdlәrimizә xidmәt etmәlidir. Yalnız belәliklә biz istәdiyimiz şeylәrә nail ola bilәrik. Bunun üçün beynimizi komfort zonadan çıxarmalıyıq. Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә "Әsas diqqәt әsas şeylәrә" başlıqlı növbәti tәlimimiz bu mövzuya hәsr olunmuşdur. Tәlimdәn şәkillәri diqqәtinizә tәqdim edir.

 

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top