Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Rayonlar üzrә Tәhsil Şöbә müdirlәrinin iştirakı ilә "İdarәetmә" tәlimi keçirilmişdir.

Dәyәrli dostlar,

GDG Professionals şirkәti EBRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 15 oktyabr tarixindә Rayonlar üzrә Tәhsil Şöbә müdirlәrinin iştirakı ilә "İdarәetmә" tәlimi keçirilmişdir.


Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir.
Diqqәtinizә tәlimdәn olan şәkillәri tәqdim edirik.

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top