Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

20 avqust 2018-ci ildәn etibarәn Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin әmәkdaşlarına bir sıra tәlimlәr verilmişdir.

Dәyәrli Dostlar,

GDG Professionals şirkәti 20 avqust 2018-ci ildәn etibarәn EBRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Layihә çәrçivәsindә Tәhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbәsi ilә birgә Beynәlxalq Standartlara müvafiq bir sıra qaydalar işlәnilmiş vә inkişaf etdirilmiş, tәlim ehtiyacları müәyәn edilmiş vә bir sıra tәlimlәr verilmişdir. Aşağıda diqqәtinizә müxtәlif tәlimlәrdәn çәkilәn şәkillәr tәqdim olunur.

 

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top