Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

"İdarәetmәdә KPI-ların qoyulması"

 

 GDG Professionals şirkәti EPRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının   Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 25 yanvar tarixindә Peşә Tәhsili Agentliyinin heyәtinә "İdarәetmәdә     KPI-ların qoyulması" tәlimi keçirilmişdir.

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top