Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Müsahibәdә Peşәkarlıq

 

GDG Professionals şirkәti EPRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 28 fevral tarixindә Tәhsil Nazirliyin, vә İnsan Resursları Mәrkәzinin İR üzrә rәhbәr vә işçi heyәtinә "Müsahibәdә Peşәkarlıq" mövzusunda seminar keçirilmişdir.

 

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top