Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • GDG Professionals Bakı Avropa Liseyindә

  Aprel 16, 2013 @ 09:20|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti 12.04.2013 tarixindә Bakı Avropa Liseyindә 10-cu sinif şagirdlәri ilә “Peşә seçimi” adlı tәdbirdә olmuşdur. Mәqsәd gәnclәri peşә seçimindә, gәlәcәk karyeralarını planlaşdırmaqda düzgün yönlәndirmәk, onlara proaktiv olmağı vә bu yolda tәkrarlanan sәhvlәrdәn nәticә çıxartmağı mәslәhәt görmәk idi. GDG Professionals şirkәtinin direktoru Gülzar Quliyeva iştirakçılarla fәal-interaktiv fikir mübadilәsi apararaq onlara son illәrdә әn çox ehtiyac olan, hәmçinin, yüksәk ödәnişli peşәlәr haqqında statistik mәlumat verdi. Şirkәtin HR kordinatoru Sәbinә Zairova şәxsiyyәtlәr ...
  әtraflI
 • GDG Professionals İB klub mәclisindә

  Aprel 10, 2013 @ 13:22|0 Şәrh

  İB klub 06.04.2013 tarixindә 500-dәn artıq gәncin iştirakı ilә növbәti illik mәclisini keçirmişdir. “Hisslәr” adlı tәdbirә ölkәnin müxtәlif sahәlәrindә nüfuz sahibi olan 10 spiker elecә dә, GDG Professionals şirkәtinin direktoru Gülzar Quliyeva dәvәt almışdı. Gülzar Quliyeva ilk dәqiqәlәrdәn auditoriyada çıxışına böyük maraq yaratdı vә diqqәti çıxışın sonuna qәdәr saxlamağa müvәffәq oldu. Belә ki, fikirlәrinin daha aydın vә әyani izahı üçün o, adi dәmir parçası ilә maqnitlәşmiş dәmir parçası arasında olan fәrqi vurğulayaraq hәmin fәrqi metaforik olaraq insanlara şamil etmiş, özünәgüvәn ...
  әtraflI
 • DәmirBank әmәkdaşlarına tәlim

  Mart 29, 2013 @ 13:16|0 Şәrh

  21-25 fevral tarixlәrindә GDG Professionals şirkәti DәmirBank әmәkdaşlarına “Tәlimçilәr üçün tәlim vә ya tәqdimatetmә” mövzusunda tәlim vermişdir. Tәlim interaktiv olmaqla, (“әqli hücum”, qrup şәklindә müzakirәlәr, “case-study”lәr) iştirakçıların öz düşüncәlәrini bölüşәrәk tәhlil vә müzakirәlәrini tәmin edәcәk formada tәşkil edilmişdir. Tәlimdә iştirakçılar Tәqdimata yanaşma tәrzi (münasibәt) vә ona hazırlıq, tәqdimatın öhdәsindәn gәlmәk bacarıqları, diqqәti cәlb etmәk vә onu saxlamaq üsulları, tәqdimatı düzgün qaydada hazırlamaq, iştirakçı tiplәri vә tәqdimat zamanı onların idarә edilmәsi ...
  әtraflI

Scroll to Top