Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

"Satışları 2 dәfә artırın"

 

Satışları 2 dәfә artırın

Hәr bir şirkәtin inkişafı әsasәn onun satışın hәcmindәn asılıdır. Bu sәbәbdәn satışları artırmaq hәr bir şirkәtin qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrdәndir. Bu mәqsәdә vә arzu edilәn nәticәlәrә nail olmaq üçün "Satışları 2 dәfә  artırın" tәliminә qeydiyyatdan keçmәyә  tәlәsin!

Tәlimdәn sonra satış qabiliyyәtinin hәmişә anadangәlmә deyil, eyni zamanda öyrәnilә bilәn qabiliyyәt olduğu qәnaәtinә gәlәcәksiniz. GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn tәqdim edilәn "Satışları 2 dәfә artırın" tәlimi satış sahәsindә fәaliyyәtinizi dәstәklәmәk üçün işlәnib hazırlanmışdır. Satışlarınızı artıracağınıza tam tәminat veririk!

Tәlim mәqsәdlәri

“Satışları artırın” tәlimindә iştirak etmәklә iştirakçılar aşağıdakıları әldә etmәk imkanı qazanacaqlar:

 • Satış barәdә yanlış inanclar vә onların tәsirinә düşmәmәk
 • Satışa mane olacaq paradiqmaları tanımaq
 • Satış üçün vacib olan bacarıqlara yiyәlәnmәk
 • Satışı mәrhәlәlәrә müvafiq qurmaq vә hәr mәrhәlәyә uyğun hazırlığı bilmәk
 • Satışı vә hәdәflәri әn sәmәrәli üsulla planlamaq
 • Satış üçün düzgün yanaşma qurmaq
 • Satış sisteminә malik olmaq
 • Öz ünsiyyәt tәrzini alıcıların ünsiyyәt tәrzinә uyğulaşdırmaq
 • Alıcı tiplәrini müәyyәn etmәk, tanımaq vә onlara satmaq bacarığı
 • Satışı artırmağın yollarını bilmәk
 • Daha çox vә daha sәmәrәli satmaq
 • Bir çox yeni satış ideyaları ilә tanış olmaq

 

Tәlimdәn kim bәhrәlәnәcәk

Satış barәdә geniş bilik әldә etmәk vә satış faizini artırmaq istәyәn istәnilәn şәxs.

 

Tәtbiq edilәn metod

GDG Professionals tәlimin iştirakçılar tәrәfindәn mükәmmәl mәnimsәnilmәsi, onların yaddaşlarına hәkk olunması vә nәticә olaraq öz fәaliyyәtlәri ilә şirkәtlәrinә daha çox dәyәr qata bilmәlәri üçün unikal yanaşma vә peşәkar metodlardan istifadә edir.

Bizim peşәkar tәlimçilәrimiz, o cümlәdәn, iştirakçıların öyrәnmә üslublarını/tiplәrini vә tәlimә müvafiq qaydada adaptasiya olunmalarını nәzәrә alırlar.

Tәlimdә tәtbiq edilәn metodlar (“әqli hücum”, qrup şәklindә müzakirәlәr, “case-study”lәr) interaktiv olmaqla iştirakçıların öz düşüncәlәrini bölüşәrәk tәhlil vә müzakirәlәrini tәmin edәcәk formada tәşkil edilmişdir.

Tәlimin müddәti: 2 gün

Başlanma saatı: 9:00

Fasilә 1: 10:00-10:15

Fasilә 2: 11:30-11:45

Bitmә saatı: 13:00

Korporativ sifarişlәr olduğu halda vaxt razılaşdırıla bilәr

 

Tәlimin keçirilmә ünvanı

GDG Professionals şirkәtinin ofisi: Bakı şәh, Nobel prospekti 15, Azure biznes mәrkәzi, 9cu mәrtәbә, 50-ci ofis

Müştәrinin ofisi (müştәrinin istәyindәn asılı olaraq)

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Tәlimә yazılmaq

Tәlimә yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top