Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Layihәlәrin idarәedilmәsi üzrә mütәxәssis

 

Layihәlәrin idarәedilmәsi üzrә mütәxәssis

 

    Әmәk funksiyaları:

 

 • Agentlikdaxili biznes proseslәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, effektivliyinin tәhlil edilmәsi vә qabaqcıl tәcrübәlәrә әsaslanaraq optimallaşdırılması
 • Agentliyin mövcud vә planlaşdırılan layihәlәrinin elәcә dә Agentliyin benefisiar olduğu layihәlәrinin tәhlil edilmәsi, prioritetlәşdirilmәsi vә onların effektiv idarә edilmәsi sisteminin yaradılması, tәtbiq edilmәsi vә inkişaf etdirilmәsi
 • Agentliyin mövcud vә planlaşdırılan layihәlәrinin elәcә dә Agentliyin benefisiar olduğu layihәlәr üzrә tәlәblәrinin müәyyәn edilmәsi, onların planlaşdırılması vә icrasının monitorinq edilmәsi elәcә dә hesabatlığın tәmin edilmәsi
 • Layihәlәrin plan, müddәt, büdcә vә xәrclәrinә nәzarәt etmәk, onların risk analiz qeydiyyatını aparmaq vә önlәyici tәdbirlәrin alınması ilә bağlı mәslәhәtlәr vermәk
 • İnstitusional vә funksional dәyişikliklәrdә yaranan problemlәrin analizini aparmaq vә tәdbirlәrә dair tәkliflәr vermәk

 

   Tәlәblәr:

 

 •  Ali magistr tәhsili
 • Әn azı 2 il uyğun sahәdә staja malik olması
 • Layihәlәr idarә edilmәsi
 • Strateji Planlaşdırma
 • Risklәrin idarә edilmәsi
 • Dәyişikliklәrin idarә edilmәsi
 • Korporativ idarәetmә
 • Planlaşdırma vә tәşkilati idarәetmә
 • Nәticәyönümlü fәaliyyәt;
 • Münaqişәlәrin idarәedilmәsi
 • Tәqdimatetmә qabiliyyәti
 • Yazılı vә şifahi şәkildә özünüifadә etmәk
 • MS Office proqramları vә ofis texnikasından istifadә qabiliyyәti (yüksәk)
 • Jira
 • MS Project
 • Azәrbaycan dilindә sәlist, ingilis vә rus dillәrindә bilik sәviyyәsi әlavә üstünlük verir

 

  Әlavә suallarınız yaranarsa, +994124886419, +994554409114 telefon nömrәlәrinә zәng edәrәk müraciәt edә bilәrsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top