Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Strateji idarәetmә üzrә mütәxәssis

Strateji idarәetmә üzrә mütәxәssis 

   Әmәk funksiyaları:

  

 • Agentliyin orta vә uzun müddәtli hәdәflәrinin, fәaliyyәt istiqamәtlәrinin vә strateji fәaliyyәt gündәliyinin formalaşdırılması, icrasına effektiv nәzarәt sisteminin tәmin edilmәsi vә müntәzәm tәkmillәşdirilmәsi
 • Agentlik daxilindә strateji planlaşdırma işinin tәşkil edilmәsi vә funksional struktur bölmәlәrin müvafiq biznes fәaliyyәti planlarının hazırlanması işinin tәşkil edilmәsi
 • Agentliyin strateji fәaliyyәt çәrçivәsinә uyğun olaraq funksional struktur bölmәlәrin biznes planları üzrә әsas fәaliyyәt göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi vә onların fәaliyyәtlәrinin icrasının qiymәtlәndirilmәsi (KPİ sistemi)
 • Agentlik daxilindә korporativ idarәetmә standartlarının tәtbiq edilmәsi, korporativ işgüzar mәdәniyyәtin formalaşdırıması vә korporativ dәyәrlәrin tәtbiq edilmәsi
 • Ölkәdә mikro, kiçik vә orta biznesin inkişafı üzrә әsas fәaliyyәt göstәricilәr üzrә indikator sisteminin yaradılması vә bu göstәricilәr üzrә müntәzәm monitorinq edilmәsi vә hesabatların hazırlanması (business intellegency)
 • Ölkәdә mikro, kiçik vә orta biznesin inkişafı üzrә SWOT tәhlillәrin aparılması vә onların ortamüddәtli inkişafı strategiyasının hazırlanmasına dair tәkliflәrin hazırlanması
 • Ölkәdә mikro, kiçik vә orta biznesin inkişafı üzrә hәyata keçirilәn yerli vә beynәlxalq texniki yardım layihәlәrinin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi

 

  Tәlәblәr:

 •  Ali magistr tәhsili
 • Әn azı 2 il uyğun sahәdә staja malik olması
 • Strateji Planlaşdırma
 • Davamlı İnkişaf, Korporativ İdarәetmә
 • Dәyişikliklәrin idarә edilmәsi
 • Statistik mәlumatlarla işlәmәk qabiliyyәti, Planlaşdırma vә tәşkilati idarәetmә
 • Nәticәyönümlü fәaliyyәt
 • Münaqişәlәrin idarәedilmәsi
 • Tәqdimat etmә qabiliyyәti
 • Yazılı vә şifahi
 • şәkildә özünüifadә etmәk
 • MS Office proqramları vә ofis texnikalarından istifadә qabiliyyәti
 • Azәrbaycan dilindә sәlist, ingilis vә rus dillәrindә bilik sәviyyәsi әlavә üstünlük verir

 

  Әlavә suallarınız yaranarsa, +994124886419, +994554409114 telefon nömrәlәrinә zәng edәrәk müraciәt edә bilәrsiniz.

 

 

 


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top