Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

CRM / Şöbә müdiri (closed)

Vәzifә öhdәliklәri:

 • Müştәrilәrin mәlumat bazasının idarә edilmәsi:
 • Mәlumat bazasında müştәrilәr haqqında әsas informasiyanın saxlanılması
 • Verilәnlәr bazasına yeni müştәrilәr haqqında mәlumatın vaxtında, tam vә keyfiyyәtli ötürülmәsinin tәşkili vә nәzarәtdә saxlanılması
 • Müştәri mәlumat bazasının fasilәsiz işinә nәzarәt, problemlәrin yaranması halında - bu haqda uyğun bölmәlәrә mәlumatın verilmәsi
 • CRM sisteminin qurulması:
 • Verilәnlәr bazasının statistik mәlumatları, daimi olaraq onların tәhlili vә seqmentlәşdirilmәsi (bir vә ya bir neçә reklam kampaniyası üçün)
 • Marketinq layihәlәrinin aparılması
 • Reklam kampaniyalarının tәqvim planının hazırlanması
 • Reklam kampaniyaları haqqında müştәrilәrә mәlumatın verilmәsi (göndәrilmәlәrin siyahılarının tәrtib edilmәsi: Göndәrilmәni hәyata keçirmәk üçün texniki tapşırığın hazırlığı; göndәrilmә prosesinin koordinasiyası)
 • Hazırlıq, koordinasiyalar vә promo keçirilmәsinә nәzarәt - tәdbirlәr, partnyorlarla tәdbirlәr vә ya müştәri günlәri
 • Muştәrilәrlә iş
 • İşgüzar әmәkdaşlarla müzakirә, onların narazılıqlarının vә tәkliflәrinin üzә çıxarılması
 • Biznes üzrә әmәkdaşların gәlәcәk imkanlarının vә etibarlılığının qiymәtlәndirilmәsi
 • Әmәk haqqı: 15000-4000azn(gross) namizәdә bağlı


       Tәlәblәr:

 • AR-in banklar vә bank fәaliyyәti haqqında qüvvәdә olan qanunvericiliyi, AR MB-nin filialların vә kredit tәşkilatlarının bölmәlәrinin fәaliyyәt mәsәlәlәri üzrә normativ sәnәdlәri, әmәk qanunvericiliyi haqqında bilik
 • Maliyyә vә mühasibatlıq hesabatları formaları üzrә biliklәr, onları tәhlil etmәk vә kollegial orqanlara tәqdim etmәk üçün zәruri analitik materialların hazırlanması bacarığı
 • Beynaxalq ödәniş sistemleri qüvvәdә olan tәlәblәri haqqında bilik.
 • AR-in Әmәk qanunvericiliyinin әsasları haqqında bilik
 • Bank sisteminin quruluşu vә bank işinin әsasları haqqında bilik
 • Microsoft office proqramlarından istifadә bacarığı
 • Xarici dil biliklәri - rus dili, inglis dili arzu olunandır
 • İdarәetmә bacarıqları
 • Yüksәk dәrәcәdә analitik qabiliyyәt

 

     Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi sabina@gdg.az electron ünvanına göndәrәsiniz.
    Әlavә suallarınız yaranarsa, +994124886419, +994554409114 telefon nömrәlәrinә zәng edәrәk müraciәt edә bilәrsiniz.


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top