Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Ağıllı olmaq da bir şey deyil, mühüm olan o ağılı yerindә istifadә etmәkdir. Dekart

 • CV göndәrin

  CV-nizi bizә göndәrin vә tәlәblәrinizә cavab verәn iş tәklifini әldә edin.

  әtraflI
 • Tәlimlәr

  Tәlimlәrә yazılın vә ehtiyacınız olan bilik, bacarıq vә vәrdişlәri әldә edin.

  әtraflI
 • Vakansiyalar

  İş axtarırsınız? Mövcud vakansiyaları nәzәrdәn keçirin vә müraciәt edin.

  әtraflI
 • Abunәlik

  Son yeniliklәrdәn xәbәrdar olmaq üçün qeydiyyatdan keçin.

  әtraflI

Xoş gәlmişsiniz!

әtraflI

Nә üçün biz?

 • Müştәri ilә strateji biznes tәrәfdaş qismindә işlәmәk
 • İşә mәqsәd vә nәticә yönümlü peşәkar yanaşma
 • Dәqiq vaxt vә büdcә çәrçivәsindә nәzәrәçarpan dәyişikliklәr
 • Kadrların idarә edilmәsi sahәsindә 20 illik beynәlxalq sertifikatlı tәcrübә
 • Beynәlxalq sertifikata malik mәslәhәtçi
әtraflI

Xәbәrlәr vә tәdbirlәr


 • GDG Professionals şirkәti 2017-ci il Oktyabr ayında Şamaxı şәhәrindә Azәrbaycan Respublikası Vergilәr Nazirliyinin Tәdris Mәrkәzindә nazirliyin şöbә müdirlәrinә “Effektiv Ünsiyyәt\" mövzusu ilә bağlı tәlim keçmişdir.

 • Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә \"Әsas diqqәt әsas şeylәrә\" başlıqlı növbәti tәlimimiz bu mövzuya hәsr olunmuşdur.

 • Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindә Nazirlik Әmәkdaşlarına \"Danışıqların aparılması\" mövzusunda tәlim.
әtraflI
Scroll to Top

Abunәlik

Öz email adresinizi daxil edin vә avtomatik mesajlar poçt ünvanınıza gәlәcәk

CV Göndәr

CV-nizi öz GDG profaylınıza әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.