Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • İdarәetmә

  Fevral 24, 2020 @ 13:47|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Port Baku Residence-dә Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına 10-13 fevral tarixlәrindә “İdarәetmә” tәlimini vermişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • \"İdarәetmәdә KPI-ların qoyulması\"

  Yanvar 30, 2020 @ 11:39|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti EPRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 25 yanvar tarixindә Peşә Tәhsili Agentliyinin heyәtinә "İdarәetmәdә KPI-ların qoyulması" tәlimi keçirilmişdir. Place Images Here... ...
  әtraflI
 • 20 avqust 2018-ci ildәn etibarәn Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin әmәkdaşlarına bir sıra tәlimlәr verilmişdir.

  Noyabr 18, 2019 @ 05:37|0 Şәrh

  Dәyәrli Dostlar, GDG Professionals şirkәti 20 avqust 2018-ci ildәn etibarәn EBRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Layihә çәrçivәsindә Tәhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbәsi ilә birgә Beynәlxalq Standartlara müvafiq bir sıra qaydalar işlәnilmiş vә inkişaf etdirilmiş, tәlim ehtiyacları müәyәn edilmiş vә bir sıra tәlimlәr verilmişdir. Aşağıda diqqәtinizә müxtәlif tәlimlәrdәn çәkilәn şәkillәr tәqdim olunur. ...
  әtraflI
 • “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsi çәrçivәsindә “HR Risklәr” tәlimi

  Noyabr 18, 2019 @ 05:25|0 Şәrh

  Dәyәrli Dostlar, GDG Professionals şirkәti EBRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Tәlimdә HR-ın tarixi, fәaliyyәti, funksiyaları vә rolları barәdә mәlumatlar verilmiş, mövzular üzrә tapşırıqlar yerinә yetirilmişdir. Diqqәtinizә layihә çәrçivәsindә keçirilmiş “HR Risklәr” tәlimindәn şәkillәri tәqdim edirik. ...
  әtraflI
 • Rayonlar üzrә Tәhsil Şöbә müdirlәrinin iştirakı ilә \"İdarәetmә\" tәlimi keçirilmişdir.

  Noyabr 18, 2019 @ 05:17|0 Şәrh

  Dәyәrli dostlar, GDG Professionals şirkәti EBRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 15 oktyabr tarixindә Rayonlar üzrә Tәhsil Şöbә müdirlәrinin iştirakı ilә "İdarәetmә" tәlimi keçirilmişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. Diqqәtinizә tәlimdәn olan şәkillәri tәqdim edirik. ...
  әtraflI

Scroll to Top