Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • Effektiv Ünsiyyәt tәlimi

  Mart 09, 2022 @ 13:38|0 Şәrh

  İnsanın әn vacib ehtiyaclarından biri dә ünsiyyәtә olan ehtiyacdır. İnsanlar - şәxsi vә işgüzar hәyatda fikirlәrini ünsiyyәt vasitәsilә ifadә edir, fәaliyyәtlәrini ünsiyyәt qurmaqla hәyata keçirir. İnsanlararası münasibәtlәrin düzgün, peşәkar qurulmasında vә tәşkilatların, şirkәtlәrin uğurlu olmasında ünsiyyәtin әhәmiyyәti әvәzedilmәzdir. Ünsiyyәtin EFFEKTİV qurulması uğurun zәminidir. Gәlin baxaq, uğur üçün bu qәdәr önәmli olan qabiliyyәt bizә öyrәdilibmi? Öyrәdilibsә, nә zaman? Ünsiyyәtimizin effektiv olması üçün hansı mәqamlara daha çox diqqәt yetirmәliyik? Zәif vә güclü ünsiyyәt arasınd ...
  әtraflI
 • \"Emosional Zәka\" tәlimi

  Fevral 11, 2022 @ 07:23|0 Şәrh

  PASHA Bank-ın Synergy Partnership LLC-in dәstәyi ilә gәnclәr üçün tәşkil etdiyi "Korporativ Sosial Mәsuliyyәt" layihәsi çәrçivәsindә GDG Professionals şirkәtinin direktoru Gulzar Guliyeva 100-ә yaxın gәncә "Emosional Zәka" mövzusunda tәlim vermişdir. Tәlim gәnclәrdә böyük maraq doğurmuş vә Gülzar Quliyeva onları düşündürәn mövzulara toxunmuş vә suallarını cavablandırmışdır. ...
  әtraflI
 • Baku International HR Forum

  Fevral 11, 2022 @ 07:15|0 Şәrh

  Azerbaijan HR Institute-nun tәşkilatçılığı ilә 28 yanvar 2022-ci il tarixindә keçirilәn “Baku International HR Forum”da 6 ölkәdәn 16 spiker vә 300-ә yaxın iştirakçının qatıldığı forumdaİnsan Kapitalının inkişafı, Müasir İnnovasiyalar vә İdarәetmә (CEO) panellәri üzrә peşәkar müzakirәlәr keçirilmişdir. GDG Professionals şirkәtinin tәsisçisi Gülzar Quliyeva panelin әsas Spikeri olaraq çıxış etmişdir. Çıxış zamanı, o böyük tәcrübәsindәn nümunәlәr gәtirәrәk HR-a mәsul şәxslәrә qiymәtli mәslәhәtlәr vermişdir. Qeyd etmәk lazimdır ki, Baku International HR Forumu Gülzar Quliyevanı “İlin әn yaxşı ...
  әtraflI
 • Xidmәti Fәaliyyәtin Qiymәtlәndirilmәsi

  Dekabr 03, 2021 @ 13:51|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti “Liderlәrin İnkişaf Proqramı” başlıqlı layihәsi çәrçivәsindә Agro Food Investments LLC vә onun törәmә şirkәtlәrinin rәhbәrlәrinә “Xidmәti Fәaliyyәtin Qiymәtlәndirilmәsi” başlıqlı 2 günlük tәlim keçirmişdir. Mövzu üzrә aktual mәsәlәlәr müzakirә edilmiş, nәzәriyyәlәrdәn danışılmış vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. Diqqәtinizә tәlimdәn olan şәkillәri tәqdim edirik. ...
  әtraflI
 • Xidmәti Fәaliyyәtin Qiymәtlәndirilmәsi tәlimi

  Noyabr 25, 2021 @ 13:40|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti “Liderlәrin İnkişaf Proqramı” başlıqlı layihәsi çәrçivәsindә Agro Food Investments LLC vә onun törәmә şirkәtlәrinin HR-larına “Xidmәti Fәaliyyәtin Qiymәtlәndirilmәsi” başlıqlı tәlim keçirmişdir. Mövzu üzrә aktual mәsәlәlәr müzakirә edilmiş, nәzәriyyәlәrdәn danışılmış vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI

Scroll to Top