Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • İdarәetmә Tәlimi

  Mart 19, 2020 @ 06:27|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Port Baku Residence-dә Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına 10-12 mart tarixlәrindә “İdarәetmә” tәlimini keçirmişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • Müsahibәdә Peşәkarlıq

  Mart 11, 2020 @ 07:32|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti EPRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 28 fevral tarixindә Tәhsil Nazirliyin, vә İnsan Resursları Mәrkәzinin İR üzrә rәhbәr vә işçi heyәtinә "Müsahibәdә Peşәkarlıq" mövzusunda seminar keçirilmişdir. ...
  әtraflI
 • İdarәetmә

  Fevral 24, 2020 @ 13:47|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Port Baku Residence-dә Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına 10-13 fevral tarixlәrindә “İdarәetmә” tәlimini vermişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • \"İdarәetmәdә KPI-ların qoyulması\"

  Yanvar 30, 2020 @ 11:39|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti EPRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 25 yanvar tarixindә Peşә Tәhsili Agentliyinin heyәtinә "İdarәetmәdә KPI-ların qoyulması" tәlimi keçirilmişdir. Place Images Here... ...
  әtraflI
 • 20 avqust 2018-ci ildәn etibarәn Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin әmәkdaşlarına bir sıra tәlimlәr verilmişdir.

  Noyabr 18, 2019 @ 05:37|0 Şәrh

  Dәyәrli Dostlar, GDG Professionals şirkәti 20 avqust 2018-ci ildәn etibarәn EBRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Layihә çәrçivәsindә Tәhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbәsi ilә birgә Beynәlxalq Standartlara müvafiq bir sıra qaydalar işlәnilmiş vә inkişaf etdirilmiş, tәlim ehtiyacları müәyәn edilmiş vә bir sıra tәlimlәr verilmişdir. Aşağıda diqqәtinizә müxtәlif tәlimlәrdәn çәkilәn şәkillәr tәqdim olunur. ...
  әtraflI

Scroll to Top