Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • Әsas diqqәt әsas şeylәrә!

  Fevral 24, 2016 @ 13:25|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti fevral, 2016-ci il tarixindә "Әsas diqqәt әsas şeylәrә!" tәlimini vermişdir. ...
  әtraflI
 • “Kadrların idarә edilmәsi” (HRM) üzrә növbәti kurs

  Dekabr 09, 2015 @ 11:12|0 Şәrh

  Hörmәtli dost! GDG Professionals şirkәti (www.gdg.az) Sizi “Kadrların idarә edilmәsi” (HRM) üzrә növbәti kursuna dәvәt edir. Öz bilik, tәcrübә vә karyeranızı bu sahәdә inkişaf etdirmәk, peşәkarlığın sirrlәrinә yiyәlәnmәk istәyirsinizsә, bu kurs mәhz sizin üçündür. Kurs kadrların idarә edilmәsi üzrә beynәlxalq ekspert vә mәslәhәtçi Gülzar Quliyevanın rәhbәrliyi vә iştirakı ilә şirkәtin tәcrübәli әmәkdaşları tәrәfindәn keçirilir. GDG Professionals tәlimin iştirakçılar tәrәfindәn mükәmmәl mәnimsәnilmәsi vә nәticә olaraq öz fәaliyyәtlәri ilә şirkәtlәrinә daha çox dәyәr qata bilmәlәri üçün peşәkar ...
  әtraflI
 • HRM Kurs

  Sentyabr 18, 2015 @ 11:27|0 Şәrh

  Hörmәtli dost! GDG Professionals şirkәti (www.gdg.az) Sizi “Kadrların idarә edilmәsi” (HRM) üzrә növbәti kursa dәvәt edir. Öz karyeranızı bu sahәdә inkişaf etdirmәk, peşәkarlığın sirrlәrinә yiyәlәnmәk istәyirsinizsә, bu kurs mәhz sizin üçündür. Kurs kadrların idarә edilmәsi üzrә beynәlxalq ekspert vә mәslәhәtçi Gülzar Quliyevanın rәhbәrliyi vә iştirakı ilә şirkәtin tәcrübәli әmәkdaşları tәrәfindәn keçirilir. GDG Professionals tәlimin iştirakçılar tәrәfindәn mükәmmәl mәnimsәnilmәsi vә nәticә olaraq öz fәaliyyәtlәri ilә şirkәtlәrinә daha çox dәyәr qata bilmәlәri üçün peşәkar metodlardan isti ...
  әtraflI
 • GDG Professionals "Katibә vә Müştәri mәmnunluğu" tәlimindә

  Iyul 10, 2015 @ 12:29|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Respublika Diaqnostika Mәrkәzi-nin әmәkdaşlarına "Katibә vә Müştәri mәmnunluğu" üzrә tәlim vermişdir. ...
  әtraflI
 • “Kadrların idarә edilmәsi (HRM)” Kursu

  Yanvar 22, 2015 @ 11:53|0 Şәrh

  Hörmәtli dost!GDG Professionals şirkәti sizi “Kadrların idarә edilmәsi (HRM)” üzrә növbәti kursa dәvәt edir.Öz karyeranızı bu sahәdә inkişaf etdirmәk, peşәkarlığın sirrlәrinә yiyәlәnmәk istәyirsinizsә, bu kurs mәhz sizin üçündür.Kurs kadrların idarә edilmәsi üzrә beynәlxalq ekspert vә mәslәhәtçi Gülzar Quliyevanın rәhbәrliyi vә iştirakı ilә şirkәtin tәcrübәli әmәkdaşları tәrәfindәn keçirilir. Kursun mövzuları: 1. Kadrların idarә edilmәsi; 2. HR planlaşdırma vә işә qәbul prosesi; 3. Müsahibәlәr; 4. Xidmәti fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi; 5. Tәlim vә inkişaf; 6. Motivasiya; 7. Vәzifәlәrin qiym ...
  әtraflI

Scroll to Top