Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • SUBSURFACE MANAGER(closed)

  Oktyabr 05, 2018 @ 12:10|0 Şәrh

  Duties and responsibilities: • Organize, supervise the process of developing a short-term and long-term Work Program based on analysis and classification of current reserves of Fields with recommendations of changing parameters of production on existing wells to increase production• Together with Reservoir Engineering team develops and updates reservoir characteristics, PVT analysis of reservoir fluids, prepares reserves estimations and reservoir simulations, develops and presents to Management Financial Strategy of Reservoir Management (capital & operating budgeting)• Analyses reservoir perfo ...
  әtraflI
 • Menecer(closed)

  Iyun 15, 2017 @ 11:54|0 Şәrh

  Funksional öhdәliklәr Davamlı olaraq Bank әmәliyyatlarının monitorinq edilmәsi, әmәliyyat risklәrinin baş vermә ehtimalının tәhlilinә kömәklik göstәrilmәsi Daxili vә kәnar әmәliyyat insidentlәrini (insidentlәrin idarәetmә sistemi) nәzәrdәn keçirmәk, sәbәblәri müәyyәn etmәk, mitiqasiya tәdbirlәrini monitorinq etmәk vә nәzarәt sistemindәki zәifliklәri aradan qaldırılmaq mәqsәdilә müvafiq tәdbirlәr görmәk üçün aidiyyәti strutur bölmәlәrlә birgә işlәmәsi Biznes vә digәr dәstәk funksiyaların risk nәzarәt vә özünü qiymәtlәndirmәsinin icra edilmәsi vә nәzәrdәn keçirilmәsi Әmәliyyat ri ...
  әtraflI

Scroll to Top