Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • DEVELOPER

  Oktyabr 05, 2018 @ 13:30|0 Şәrh

  Duties and responsibilities: - Evaluate and identify new technologies for implementation. Evaluate, recommend and select 3rd party components which will make the development life cycle shorter and more productive- Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation- Support, maintain and document software functionality- Understand emerging web and mobile development models- High scalability projects involving cloud-based infrastructure design and implementation Experience: - At least 3 years experience- Experienced with all ancillary technologies necessary for Internet applicati ...
  әtraflI
 • SUBSURFACE MANAGER

  Oktyabr 05, 2018 @ 12:10|0 Şәrh

  Duties and responsibilities: • Organize, supervise the process of developing a short-term and long-term Work Program based on analysis and classification of current reserves of Fields with recommendations of changing parameters of production on existing wells to increase production• Together with Reservoir Engineering team develops and updates reservoir characteristics, PVT analysis of reservoir fluids, prepares reserves estimations and reservoir simulations, develops and presents to Management Financial Strategy of Reservoir Management (capital & operating budgeting)• Analyses reservoir perfo ...
  әtraflI
 • Vergi üzrә Mühasib

  Avqust 08, 2017 @ 08:45|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri:* Yerli vә beynәlxalq şirkәtlәr üçün vergi mәsәlәlәrinin geniş aspektlәri ilә mәşğul olmaq* Effektiv vergi siyasәti üzrә mәslәhәt vermәk* Vergi yoxlamaları vә vergi ilә bağlı suallarda dәstәk* Mühasibat uçotu vә vergi qanunvericiliyinә uyğunluğu yoxlamaq* Mühasibatlıq vә vergi sisteminin formalaşmasına kömәklik göstәrmәk* Yerli vergi hesabatlarını hazırlamaq vә vaxtı vaxtında tә qdim etmәk* Texniki ekspertizanın yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk, nәticәlәrlә bağlı gözlәntilәri aşmaq* Vergi ilә bağlı risklәrin idarә edilmәsi vә hәll yollarının tәklif edilmәsi Tәlәblәr:* Univers ...
  әtraflI
 • Menecer

  Iyun 15, 2017 @ 11:54|0 Şәrh

  Funksional öhdәliklәr Davamlı olaraq Bank әmәliyyatlarının monitorinq edilmәsi, әmәliyyat risklәrinin baş vermә ehtimalının tәhlilinә kömәklik göstәrilmәsi Daxili vә kәnar әmәliyyat insidentlәrini (insidentlәrin idarәetmә sistemi) nәzәrdәn keçirmәk, sәbәblәri müәyyәn etmәk, mitiqasiya tәdbirlәrini monitorinq etmәk vә nәzarәt sistemindәki zәifliklәri aradan qaldırılmaq mәqsәdilә müvafiq tәdbirlәr görmәk üçün aidiyyәti strutur bölmәlәrlә birgә işlәmәsi Biznes vә digәr dәstәk funksiyaların risk nәzarәt vә özünü qiymәtlәndirmәsinin icra edilmәsi vә nәzәrdәn keçirilmәsi Әmәliyyat ri ...
  әtraflI
 • Әmәliyyat Mütәxәssisi

  Iyun 15, 2017 @ 11:50|0 Şәrh

  Vәzifә öhdәliklәri Müştәrinin (hәm bankdaxili, hәm dә xarici) müvafiq qaydada qarşılanması vә onlara peşәkar xidmәtin göstәrilmәsi Müştәrilәrin xidmәt vә mәhsullara dair ehtiyaclarının müәyyәn edilmәsi. Onların tәlәblәrinә yönәldilmiş mәhsul çeşidlәrinin tәklif edilmәsi vә mövcud olan bütün әmәliyyat xidmәtlәrinin göstәrilmәsi Müştәrilәrin sorğu vә müraciәtlәrinin daxili prosedur vә qaydalara uyğun operativ şәkildә icra olunması Müştәri vә müştәriyә aid olan bütün mәlumatlar vә onun maliyyә mәsәlәlәri mәxfiliyinin qorunması mәqsәdilә, bütün lazımi prosedurların dәqiqliklә icras ...
  әtraflI

Scroll to Top