Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vergi üzrә Mühasib

Vәzifә öhdәliklәri:
* Yerli vә beynәlxalq şirkәtlәr üçün vergi mәsәlәlәrinin geniş aspektlәri ilә mәşğul olmaq
* Effektiv vergi siyasәti üzrә mәslәhәt vermәk
* Vergi yoxlamaları vә vergi ilә bağlı suallarda dәstәk
* Mühasibat uçotu vә vergi qanunvericiliyinә uyğunluğu yoxlamaq
* Mühasibatlıq vә vergi sisteminin formalaşmasına kömәklik göstәrmәk
* Yerli vergi hesabatlarını hazırlamaq vә vaxtı vaxtında tә qdim etmәk
* Texniki ekspertizanın yüksәk keyfiyyәtini tәmin etmәk, nәticәlәrlә bağlı gözlәntilәri aşmaq
* Vergi ilә bağlı risklәrin idarә edilmәsi vә hәll yollarının tәklif edilmәsi


Tәlәblәr:
* Universitet dәrәcәsi: Ali magistr
* Vergi mәslәhәtçiliyindә minimum 5 illik tәcrübә
* Әla texniki biliklәr: yerli vә beynәlxalq vergi/maliyyә sahәsindә tәcrübә
* Yerli biznes mühiti barәdә yaxşı biliyin olması
* Komandada işlәmәk bacarığı
* Güclü ünsiyyәt vә tәsir bacarıqları
* Yaxşı tәqdimat vә biznes yazı bacarıqları
* Microsoft Office proqramlarının mükәmmәl biliklәri
* Rus vә Azәrbaycan dilindә yaxşı bilik. İngilis dili üstünlükdü

İş qrafiki: Hәftәdә 5 gün (Şәnbә, Bazar - istirahәt günlәri), saat 09.30-dan 18.30-dәk
Әmәk haqqı: 1500 – 2500 AZN
Maraqlananlar CV-lәrini Leyla.ibragimova@softlinegroup.com ünvanına göndәrә bilәrlәr.


yazıl

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Vakansiyaya yazılmaq

Vakansiyaya yazılmaq üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top